RADIO CLUB DEL TARRAGONÈS


TARRAGONA

.

LLEI D'ANTENES

LLLEI 19/1983, de 16 de novembre, sobre regulació del dret a instal·lar en l'exterior dels immobles les antenes de les estacions radioelèctriques d'afeccionats.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les estacions radioelèctriques d'afeccionats són instal·lacions que serveixen a unes funcions d'instrucció individual de intercomunicació i d'estudis tècnics, efectuats per persones degudament autoritzades que s'interessin en la radiotecnia amb caràcter exclusivament personal i sense fins de lucre.

A més de les indicades fins privats, aquestes instal·lacions presten serveis d'utilitat pública en determinades ocasions, havent-se reconegut aquest caràcter de manera oficial per la col·laboració que els seus titulars presten a les autoritats nacionals en circumstàncies extraordinàries.

Per altra banda, es tracta d'una activitat plenament reconeguda i regulada en el Reglament de Radiocomunicacions, annex al vigent Conveni Internacional de Telecomunicacions, de 25 d'octubre de 1972, signat i ratificat per Espanya mitjançant instrument de 20 de març de 1976. En concordança amb aquesta legislació internacional integrada en el nostre ordenament jurídic, la Reglamentació nacional en la matèria aprovada per Ordre ministerial de 28 de febrer de 1979, estableix les condicions i requisits per a ser titulars d'aquestes instal·lacions, així com les obligacions que això comporta i el paper de l'Administració, a fi que es compleixin les especificacions tècniques i es faci el degut ús, tant de les instal·lacions com de les bandes de freqüències radioelèctriques, seguint les recomanacions i les normes dels Organismes internacionals competents.

Com elements indispensables per al funcionament de les estacions radioelèctriques d'afeccionats, els seus titulars precisen instal·lar en l'exterior dels immobles que exerceixen aquesta activitat les antenes i els seus components complementaris, per al que necessiten l'oportuna autorització dels propietaris, qui, d'aquesta manera, vénen a condicionar l'efectivitat del dret que concedeix la llicència d'afeccionat, vàlidament expedida per l'Administració.

A aquesta fi es fa necessari promulgar la norma que, respectant el dret dels tercers usuaris de l'espectre radioelèctric i conjugant els interessos en possible conflicte entre radioaficionats i propietaris dels immobles, estableixi, amb les garanties suficients, el dret de qui estiguin autoritzats per a això a instal·lar antenes en l'exterior de l'immoble en el qual posseeixi la corresponent estació, regulant els requisits exigits i les facultats del titular del dret de propietat per a la seva protecció.

Artícle primer

Qui estant legitimats per a usar de la totalitat o part d'un immoble i hagin obtingut l'autorització reglamentària del Ministeri de Transports, Turisme i Comunicacions per al muntatge d'una estació radioelèctrica d'afeccionats, podran instal·lar, pel seu compte, en l'exterior dels edificis que usin, antenes per a la transmissió i recepció d'emissions.

Article segon

Els mals i perjudicis que s'originin amb motiu de la instal·lació, conservació i desmuntatge de les antenes i altres elements annexos a les mateixes, correran a càrrec dels titulars de les llicències d'estacions radioelèctriques d'afeccionats, així com les reparacions o indemnitzacions que hagués lloc.

L'anterior responsabilitat es garantirà mitjançant el corresponent contracte de l’assegurança establert amb una entitat del ram, la pòlissa del qual haurà de cobrir en la quantia suficient i en els termes adequats, les contingències que puguin suscitar-se.

Els drets que l'article 545, paràgraf 2, del Codi Civil reconeix a l'amo del predi servent, s'exerciran si escau per la Comunitat de Propietaris, bastant que la decisió s'adopti per majoria simple.

Article tercer

La instal·lació d'antenes i dels seus elements annexos, a mesura que a l'establert per la present Llei, no serà obstacle perquè puguin realitzar-se ulteriorment obres necessàries en l'immoble, tot i que per a la realització dels mateixos faig de procedir-se, temporalment, a desmuntar parcial o totalment les instal·lacions, sense que per això el titular de les mateixes tingui dret a cap tipus d'indemnització, devent quedar finalment la instal·lació en condicions similars a les anteriors.

Article quart

La cancel·lació de la llicència d'estació, de l'autorització de muntatge o la falta de vigència del contracte de segur que es refereix l'article 2º de la present Llei, implicarà la pèrdua del dret que la mateixa reconeix.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Reglamentàriament es determinaran les condicions per a la instal·lació de les antenes, assegurant-se la idoneïtat de l'emplaçament de les instal·lacions de l'estació, així com les seves condicions de seguretat i garantint que la mateixa no ocasioni perjudicis als elements privatius i comuns o a l'ús dels mateixos pels propietaris o titulars de drets sobre l'immoble. D'igual forma s'establiran els requisits administratius, les prescripcions tècniques i quantes especificacions siguin necessàries, quedant garantit en tot cas el dret dels tercers usuaris de l'espai radioelèctric.

(NOTA: L'Ordre ministerial de 28 de febrer de 1979, que fa referència en l'exposició de motius, ha estat substituïda per l'Ordre de 21 de març de 1986). (B.O.I. nº 283 de 26-11-1983).

.