ADVERTIMENT:

El navegador Mozilla Firefox, avisa que aquesta WEB és insegura o perillosa.

El  Col·legi  es  compromet a deixar  auditar aquesta  WEB  per demostrar que no
existeix cap actuació de recollida de dades, ni cap actuació perillosa o de virus.

Si canvieu de navegador no us sortirą.

Escut Col·legi
COL·LEGI  DE  DELINEANTS  PROJECTISTES
I  TÈCNICS  SUPERIORS  EN  DESENVOLUPAMENT  DE  PROJECTES
DE   TARRAGONA.

E N T R A R