A la Sessió Extraordinaria , de l'Ajuntament de Riudoms , amb data 8 de març de 1993 , l'Ajuntament aprovà que la Plaça situada entre la Guarderia-Parvulari i l'Area del Centre d'Atenció Primàri de Riudoms (C.A.P.) estigues dedicada als Gegants de Riudoms,amb motiu de la commemoració del X Aniversari de la Colla Gegantera de Riudoms.

La Colla Gegantera de Riudoms, a l'assabentar-se de la decisió presa per l'Ajuntament de Riudoms acordà enviar una carta de felicitació per l'iniciativa.

Passats tres anys, l'Ajuntament de Riudoms en la Sessió Extraordinària de la Comissió de Govern, celebrada el dia 23 de febrer de 1996, aprovà les memòries valorades i redactades pels Serveis Tècnics Municipals corresponents a les obres de la Plaça dels Gegants, amb un pressupost de 6.347.845 de pessetes i una superficie de 2.000 m2.

En la Sessió de la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Riudoms del dia 31 de Juliol de 1997, s'aprova la realització, de les obres especificades en el projecte redactat per l'arrenjament de la Plaça dels Gegants, que s'ha d'urbanitzar. L'Ajuntament de Riudoms ha proposat acollir-se a la subvenció del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (I.N.E.M) per a la contractació de mà d'obra desocupada i que ha obtingut un ajut de 1.848.515 pessetes.

La Relació de mà d'obra aturada sol.licitada a l'I.N.E.M. es durà a terme conjuntament amb que aproximadament tindrà una duració de 4 mesos. Les obres van iniciar-se a finals de setembre de 1997, traballant-hi el Sr. Joan Antoni Garcia Fernández, com a oficial primera de paleta, Sr. Josep Maria Boldú Nolla, com a peó-jardiner i el Sr. Joan Parreu Campos com a peó de construcció.

La Colla Gegantera de Riudoms, està preparant un acte geganter pel dia de la inaguració, que s'inclourà dins del XVè Aniversari de la fundació de la Colla Gegantera de Riudoms.

Dimarts dia 16 de desembre de 1997, el personal que estava treballant a la construcció de la Plaça dels Gegants, s'els acaba el contracta i degut al gran retras d'algun material de construcció demanat per l'esmantada Plaça, s'arriba a l'acord de paralitzar les obres fins passades les festes de Nadal i Any Nou.