Normes de funcionament

Protecció i difusió del patrimoni documental del municipi

01. Què forma part del patrimoni documental del municipi?

Formen part del patrimoni documental del municipi, en base a l'article 19 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català i l'article 49 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol:

  1. El patrimoni documental de l'Ajuntament.
  2. Els documents de més de quaranta anys d'antiguitat produïts o rebuts en l'exercici de les seves funcions per qualsevol entitat o persona jurídica de caràcter privat que desenvolupi llur activitat al municipi.
  3. Els documents de més de cent anys d'antiguitat produïts o rebuts per qualsevol persona física i els documents de menys antiguitat que hagin estat produïts en suports de caducitat inferior als cent anys, com és el cas dels audiovisuals en suport fotoquímic o magnètic.

Es considerarà també patrimoni documental d'interès per al municipi tota aquella documentació, sense límit d'edat, resultant de l'activitat de les persones físiques o jurídiques del municipi o que hi hagin estat vinculades.

02. Quin és l'àmbit d'actuació de l'Arxiu Municipal?
L'àmbit d'actuació territorial de l'Arxiu Municipal és el del terme municipal i els fons objecte de la seva actuació són els descrits en l'article anterior.

03. Quina és la política que seguirà l'Arxiu?
El SdA seguirà una política d'ingressos d'acord amb el seu àmbit d'actuació, l'interès dels fons i la disponibilitat de recursos humans i d'instal·lacions.

04. Quines actuacions se seguiran per a la protecció del patrimoni documental?
El SdA vetllarà per la integritat del patrimoni documental del municipi i per la seva protecció i recuperació. Amb aquesta finalitat farà les oportunes propostes d'adquisició, d'acceptació de cessió o de reproducció dels fons documentals d'interès per al municipi. Al mateix temps, podrà assessorar entitats, empreses i particulars sobre les condicions de conservació i tractament de la documentació.

05. Quin procediment se seguirà per a l'ingrés de documentació a l'Arxiu? 
L’ingrés de documentació al SdA ha de ser acceptat, previ informe de l'arxiver municipal, per l'òrgan competent de la corporació, que haurà d'acordar les condicions sota les quals es realitza i les que regularan l'accés a aquesta documentació per part del propi cedent. Es confeccionarà un primer inventari de la documentació, que serà rubricat per l'arxiver municipal. L'Ajuntament lliurarà al cedent un document probatori de l'esmentat ingrés.

06. Quin control es portarà sobre els ingressos?
El SdA portarà un Registre d'ingressos on constarà el número de registre d'ingrés, la data d'acceptació, la data d'ingrés, les dades del cedent, el tipus d'ingrés i la descripció sumària de la documentació ingressada.

07. Es possible recuperar documentació cedida en règim de dipòsit?
Per recuperar documentació cedida al SdA en règim de dipòsit serà imprescindible sol·licitar-ho per escrit a l'alcalde. L'Ajuntament procedirà a la seva devolució d'acord amb els pactes efectuats en constituir-se la cessió en règim de dipòsit o, si aquests no existissin, a les disposicions legals que la regulen.

08. Quines funcions compleix l'Arxiu en relació a la divulgació del patrimoni documental?
El SdA ha de divulgar el patrimoni documental que custodia com a part integrant del patrimoni cultural del municipi. Amb aquest objectiu dissenyarà programes d'activitats que poden incloure, entre altres:

  1. L'edició de material divulgatiu dels fons i dels serveis.
  2. La publicació de revistes i monografies d'àmbit local.
  3. La realització de visites guiades al SdA.
  4. L'organització de cursets i conferències.
  5. El muntatge d'exposicions.

09.  Quina col·laboració s'establirà amb les entitats?
Pel caràcter cultural de la documentació que custodia, el SdA, a més de les activitats pròpies, estarà obert a col·laborar amb iniciatives d'altres entitats que contribueixin a la divulgació del patrimoni cultural del municipi.

10.  Quina col·laboració s'establirà amb els centres d'ensenyament?
El SdA col·laborarà amb els centres d'ensenyament per donar a conèixer l'existència, la naturalesa i els possibles usos del patrimoni documental.

11. Quina col·laboració s'establirà amb els usuaris?
El SdA assessorarà els usuaris sobre les característiques, contingut i possibilitats d'explotació de la documentació que custodia.