Dades generals

La carta de serveis

01. Quan puc anar a l'Arxiu?
L'horari d'atenció al públic és els dimarts de 17'00 h. a 19'30 h. i els dijous de 10 a 13 h. (mesos de setembre a juny) i els dimecres de 10 a 13 h. (mesos de juliol i agost), sempre que el personal de l'arxiu es trobi disponible. Si pensa assistir personalment i ha de desplaçar-se pot concertar cita prèvia per correu electrònic (arxiudeconstanti@tinet.cat) o per telèfon (977522371).

02. Puc consultar els documents?
Sí, en les dependències municipals habilitades a aquest efecte, sempre que l’accés a la documentació no estigui restringit per llei per contindre dades que afectin la seguretat i defensa de l'Estat, l'aclariment dels delictes o la intimitat de les persones o bé per raons de conservació física del suport dels documents. Tanmateix, l'entrada als dipòsits on es troba la documentació està reservada al personal de l'arxiu. 

03. Puc demanar i consultar documentació de manera no presencial?
Sí. Es possible encarregar documentació o la cerca concreta de dades en algun document. En la mesura de les disponibilitats del servei, aquests documents són fotocopiats o digitalitzats i enviats a l'usuari a través del correu. D'altra banda, des de fa anys l'Ajuntament promou una tasca de digitalització dels seus fons i difusió a través d'Internet, una part de la qual  pot consultar-se al web.

04. He de fer algun tràmit per consultar documents?
Per a la documentació de lliure accés, només emplenar una butlleta de sol·licitud a l'Arxiu o presentar una instància al Registre General de l'Ajuntament. Per a documents amb alguna mena de restricció, ha d'aportar la documentació justificativa del dret a la consulta. El personal de l'arxiu l’informarà de la documentació de què es tracta en cada cas.

05. Com puc saber quin document busco?
L'Arxiu Municipal elabora periódicament uns instruments de descripció de la documentació -guies, inventaris i catàlegs- on consta la referència necessària per localitzar la informació. La majoria (excepte els que són d'ús intern de l'administració o estan afectats per restriccions legals) poden consultar-se al web.
Nota: en l'actualitat s'està portant a terme l'adaptació dels instruments de descripció existents a la NODAC (Norma de Descripció Arxivística de Catalunya), la qual cosa ha comportat un cert endarreriment. Està previst enllestir aquest procés i difondre els instruments de descripció durant el primer semestre del 2009.

06. He de pagar per la consulta de documents de l'Arxiu Municipal?
No. La consulta és un servei gratuït.

07. Puc aconseguir còpies d'alguns documents?
Sí, qualsevol document de lliure accés pot reproduir-se, llevat dels casos legalment establerts (per ex. per motius de conservació o pels drets de la propietat intel·lectual, com fotografies, plànols, etc.).

08. Puc demanar prestats els documents?
No, ja que els documents d'arxiu tenen un caràcter únic i irreemplaçable. De
manera que la seva pèrdua o deteriorament seria irreparable, i podrien perjudicar així els drets dels altres ciutadans.

 
09. Puc demanar orientació al personal de l'Arxiu per a localitzar allò que busco?

Sí, el personal de l'Arxiu orienta en la recerca, tant a nivell de documentació com de bibliografia sobre Constantí. 

10. Quant de temps tardaran a trobar la documentació? 
La localització de documents concrets només és possible si s'aporten unes dades mínimes. En aquest cas, i en el supòsit que no existeixi cap impediment legal o de conservació, la consulta es fa al moment. En altres supòsits el temps és variable.

11. Puc consultar butlletins oficials a l'Arxiu?

No. L'Arxiu Municipal no custodia butlletins oficials.

12. L'Arxiu Municipal té publicacions sobre Constantí?
Sí. L'Arxiu Municipal manté un registre actualitzat de tota la bibliografia sobre Constantí i pot consultar-se a l'apartat Biblioteca digital d'aquest web. També es disposa de bona part dels butlletins i llibres editats per l'Ajuntament i entitats del municipi. La Bilbioteca Pública, però, disposa d'exemplars d'aquestes obres amb possiblitat de préstec als usuaris i també de dossiers de premsa sobre informacions d'àmbit local.

13. Què puc trobar d'interès sobre Constantí a l'Arxiu Municipal?
L'Arxiu Municipal conserva la documentació generada i rebuda per l'Ajuntament de Constantí en l'exercici de les seves comptetències legalment establertes. Això abasta documentació esporàdica dels segles XVII i XVII i sobretot, dels segles XIX i XX. Hi trobem fonamentalment els documents referents al seu govern, organització administrativa, població, urbanisme, activitats industrials i culturals. També es conserva documentació solta d'algunes entitats del poble i persones particulars que li han volgut dipositar.