Cronologia històrica de Constantí

1880

04/01/1880: No hi ha sessió per manca d'assumptes a tractar.

11/01/1880: Informen de la instància d'alçada presentada per Rafael Ferré Golorons al governador civil contra el fallo de l'Ajuntament. Llegeixen la comunicació de resposta al governador civil.

18/01/1880: Dictaminen sobre les reclamacions presentades contra el repartiment de la contribució de consums i sal.

25/01/1880: No hi ha sessió per manca d'assumptes a tractar.

01/02/1880: Informen d'haver efectuat el sorteig del reemplaç a l'exèrcit.

08/02/1880: Nomenen la comissió de formació del pressupost municipal.

15/02/1880: Dictaminen sobre les reclamacions presentades contra el repartiment dels arbitris muncipals.

22/02/1880: Informen d'una circular del governador civil publicada al Butlletí Oficial de la Província número 32 d'indult dels pròfugs del reemplaç. Acorden complir-la.

29/02/1880: Informen d'una comunicació del governador civil del 26 de febrer sobre les quotes imposades en el repartiment dels arbitris municipals de l'any 1876-1877. Acorden acudir en alçada al ministre de la Governació.

07/03/1880: No hi ha sessió per manca d'assumptes a tractar.

14/03/1880: No hi ha sessió per manca de quòrum en el nombre de consellers.

21/03/1880: Acorden assistir a les funcions religioses de la Setmana Santa.

21/03/1880: Informen d'una ordre de la Comissió Provincial de lliurar els mossos del reemplaç el dia 31. Acorden complir-la.

28/03/1880: No hi ha sessió per manca de quòrum en el nombre de consellers.

04/04/1880: Informen d'una instància d'alçada presentada per Ramon Coromina Pla contra les multes imposades per l'Ajuntament per haver envaït el ramat una propietat aliena. Llegeixen la comunicació de resposta.

11/04/1880: Reunió de l'Ajuntament i Junta Municipal d'Associats. Acorden formar un repartiment veïnal com a mitjà per cobrir l'encapçalament de consums i cereals.

18/04/1880: No hi ha sessió per manca d'assumptes a tractar.

23/04/1880: Informen del recurs d'alçada presentat per Pere Caselles Ferré contra l'Ajuntament. Llegeixen la comunicació de resposta al governador civil..

25/04/1880: No hi ha sessió per manca de quòrum en el nombre de consellers.

02/05/1880: Informen d'un comunicació publicada al Butlletí Oficial de la Província del 27 d'abril sobre el 5è mes d'embaraç de la reina. Acorden expressar la felicitat.

09/05/1880: No hi ha sessió per manca d'assumptes a tractar.

13/05/1880: Acorden autoritzar els impressors Cugat i Sugrañes portar a Govern Civil 300 cèdules del cens electoral per estampar-hi el segell de Govern Civil.

16/05/1880: No hi ha sessió per manca d'assumptes a tractar.

23/05/1880: Dictaminen les reclamacions a les dades de l'amillarament.

23/05/1880: Llegeixen una comunicació del governador civil del 22 de maig sobre la provisió incorrecta de la plaça d'inspector de carns. Acorden convocar la plaça només si el sol·licitant accedeix a treballar gratuïtament.

30/05/1880: Informen d'una comunicació de la Diputació Provincial publicada al Butlletí Oficial de la Província número 123 on estableix la quota de Constantí per a la contribució territorial. Acorden complir-la.

06/06/1880: No hi ha sessió per manca d'assumptes a tractar.

13/06/1880: No hi ha sessió per manca de quòrum en el nombre de consellers.

20/06/1880: Informen d'una circular publicada al Butlletí Oficial de la Província número 139 que ordena la substitució del sistema vell sistema de pesos i mesures pel nou sistema mètric decimal. Acorden complir-la.

20/06/1880: Informen d'una circular publicada al Butlletí Oficial de la Província número 116 sobre hidrofobia. Acorden publicar un ban per advertir que tots els gossos solts trobats al carrer seran morts.

24/06/1880: Reunió de l'Ajuntament i Junta Pericial. Aproven el repartiment de la contribució territorial.

27/06/1880: Informen d'una instància de Joan Roselló Grau per construir una paret o marge a una finca de la partida Puig. Acorden autoritzar-la.

04/07/1880: Acorden traslladar la plaça de la verdura del carrer Major a la plaça del Castell.

04/07/1880: Informen d'una comunicació de l'Administració Econòmica del 10 de juny d'autorització del repartiment veïnal per cobrir la quota de consums i de sal. Nomenen la Junta repartidora de consums i sal.

11/07/1880: No hi ha sessió per manca de quòrum en el nombre de consellers.

18/07/1880: Acorden formar el repartiment de les cèdules personals.

25/07/1880: Informen d'una instància presentada per Josep Roig Marsal de sol·licitud de permís per construir un pont a la cuneta de la carretera de Tarragona a Valls. Acorden autoritzar-la.

01/08/1880: No hi ha sessió per manca d'assumptes a tractar.

08/08/1880: Informen d'una instància de Joan Roselló Grau per construir una paret o marge a una finca de la partida Puig. Acorden autoritzar-la.

08/08/1880: Informen d'una comunicació de governador civil d'imposició d'una multa als membres de l'Ajuntament per no haver enviat les cèdules de declaració de finques. Llegeixen la comunicació de resposta on demana la suspensió de la multa.

15/08/1880: Dictaminen sobre les reclamacions presentades contra el repartiment de la contribució de consums i sal.

22/08/1880: Nomenen el president de les meses electorals de les eleccions a diputats provincials dels dies 5, 6, 7 i 8 de setembre.

29/08/1880: No hi ha sessió per manca d'assumptes a tractar.

05/09/1880: No hi ha sessió per manca d'assumptes a tractar.

12/09/1880: No hi ha sessió per manca d'assumptes a tractar.

19/09/1880: Informen d'una comunicació del cap econòmic de Tarragona del 31 d'agost sobre dues parcel·les del poble sol·licitades per Josep Maduell Golorons, i Joan Barberà i Pau Maduell. Llegeixen l'informe de resposta.

26/09/1880: No hi ha sessió per manca d'assumptes a tractar.

03/10/1880: No hi ha sessió per manca d'assumptes a tractar.

10/10/1880: Informen d'una circular del governador civil publicades al Butlletí Oficial de la Província número 216 i 241 sobre presentació dels comptes municipals. Acorden enllestir els comptes i exposar-los al públic.

17/10/1880: Informen d'una circular publicada al Butlletí Oficial de la Província número 242 sobre celebracions amb motiu del naixement de la infanta Maria de las Mercedes. Acorden complir-la.

17/10/1880: Informen d'una Real Ordre publicada al Butlletí Oficial de la Província número 42 sobre una pròrroga en el termini del lliurament de les cèdules d'amillarament. Acorden complir-la.

17/10/1880: Nomenen la nova Junta municipal d'amillarament.

24/10/1880: No hi ha sessió per manca d'assumptes a tractar.

31/10/1880: Acorden publicar un ban per obligar els joves a efectuar la inscripció al reemplaç.

07/11/1880: Informen de la dimissió de l'encarregat del cementiri i delrellotge, Josep Veciana Grau, i substituir-lo per Antoni Martorell Grau.

14/11/1880: No hi ha sessió per manca d'assumptes a tractar.

21/11/1880: No hi ha sessió per manca d'assumptes a tractar.

28/11/1880: Acorden repartir les cèdules d'empadronament.

01/12/1880: Acorden formar l'allistament al reemplaç de l'exèrcit.

05/12/1880: No hi ha sessió per manca d'assumptes a tractar.

12/12/1880: Informen d'una instància de Josep Domingo Pintaluba on demana ser declarat lliure de responsabilitat dels comptes com a dipositari i recaptador de l'impost de consums dels anys 1866-67 a 1869-70. Acorden accedir-hi.

19/12/1880: Nomenen nou alcalde a Antoni Coll Torrabadell, tinent 1r d'alcalde a Josep Ferré Curull i tinent 2n d'alcalde Josep Forasté Garsavall.

26/12/1880: Acorden formar i publicar les llistes del cens electoral per a les eleccions a compromissaris al Senat.

1881

01/07/1881: Constitució del nou Ajuntament. Nous consellers: Pau Font Domènech; Joan Solé Ribera, Joan Solé Vallvé, Joan Gavaldà Martorell, Joan Martorell Vallvé, Josep Rovira Roig i Pau Nicolau Roig.

01/07/1881: Nomenen nou alcalde: Pau Font Domènech; 1r tinent d'alcalde: Joan Solé Vallvé; regidor síndic: Joan Gavaldà Martorell; 2n tinent d'alcalde: Antoni Coll Torrabadell; conseller interventor: Felip Franquès Roig..

01/07/1881: Acorden celebrar reunions els dissabtes a les 8 del vespre. Sortegen l'ordre numèric dels consellers.

01/07/1881: Acorden reelegir tots els treballadors municipals, tret del guarda rural, Felip Estillas Moragas, perquè l'alcalde l'havia acomiadat el dia abans.

01/07/1881: Nomenen dipositari Agustí Bofarull Armengol.

02/07/1881: Nomenen les comissions permanents

09/07/1881: Proposen la terna de noms per a la Junta de Sanitat.

16/07/1881: Acorden adquirir l'escriptura de la mina d'aigua de la vila i, si no la troben, demanar-ne una còpia al notari.

23/07/1881: Nomenen Josep Gavaldà Callau nou guarda rural.

23/07/1881: Acorden contractar una orquestra per a les funcions religioses de la Festa Major.

30/07/1881: Acorden assistir a les funcions religioses de la Festa Major.

06/08/1881: Informen d'una comunicació de l'Administració Econòmica del 25 de maig que autoritza el repartiment veïnal per cobrir la quota de consums i sal.

06/08/1881: Informen d'una circular del governador Civil, publicada al Butlletí Oficial de la Província, número 181, d'imposició d'una multa a la Junta d'Amillarament. Acorden complir-la.

06/08/1881: Informen d'una comunicació del cap de Treballs Estadístics de la Província sobre els amillaraments. Acorden complir-la.

06/08/1881: Informen d'una instància presentada per la vídua de Bartolomé Ribas on demana que s'ordeni a Josep Bofarull Ribalt que enderroqui o repari la casa del carrer de la Font número 35 perquè amenaça ruïna. Acorden inspeccionar la casa.

13/08/1881: Informen d'un dictamen dels perits en relació la casa de Josep Bofarull Ribalt. Acorden ordenar tirar-la a terra.

13/08/1881: Renoven la Junta Municipal d'Associats.

20/08/1881: Llegeixen una circular publicada al Butlletí Oficial de la Província, número 190, del 13 d'agost, de formació de les ternes de la junta Pericial.

27/08/1881: Examinen els comptes del recaptador, Agustí Bofarull Armengol.

03/09/1881: No hi ha sessió per manca d'assumptes per tractar.

10/09/1881: Informen que toca aportar 7 soldats al reemplaç, segons indica el butlletí Oficial de la Província, número 215.

17/09/1881: No hi ha sessió per manca d'assumptes per tractar.

18/09/1881: Informen d'alguns detalls sobre la formació del reemplaç.

24/09/1881: Informen d'una circular de l'Administració Econòmica, publicada al Butlletí Oficial de la Província número 222, demanant un inventari dels béns patrimonials de l'Estat. Acorden complir-la.

01/10/1881: Informen d'una circular de la Comissió Provincial, publicada al Butlletí Oficial de la Província, número 229, demanant una còpia de la declaració dels soldats del reemplaç. Acorden complir-la.

08/10/1881: Acorden formar els llistats estadístics per a la contribució territorial.

08/10/1881: Acorden modificacions als repartiments de les contribucions.

15/10/1881: Informen d'una Reial Ordre del Ministeri de la Governació i circular del governador civil, publicada al Butlletí Oficial de la Província número 241 donant un termini per al lliurament de l'inventari de béns.

22/10/1881: informen de l'extracte dels acords de la corporació durant el mesos de juliol i setembre.

29/10/1881: Informen d'un recurs d'alçada presentat per Ramon Coromina Pla al ministre de Governació en relació a la declaració del seu fill com a soldat.

06/11/1881: Acorden nomenar Felip Franquès Roig perit auxiliar en els treballs de formació del nou amillarament.

06/11/1881: Aproven els comptes presentats pel dipositari.

12/11/1881: Informen d'una instància d'Antoni Serra a la Dipositaria provincial demanant una pensió per pagar la lactància d'una nena. Llegeixen l'ofici de resposta..

19/11/1881: Informen d'una instància de Josep Gavaldà Marsal demanant un permís d'obres per reformar una casa.

26/11/1881: Acorden autoritzar les obres demanades per Josep Gavaldà.

26/11/1881: Acorden autoritzar Joan Palau Bonet aixecar del Banc de Tarragona la fiança com a recaptador.

01/12/1881: Realitzen l'allistament per al reemplaç.

03/12/1881: No hi ha sessió per manca d'assumptes per tractar.

10/12/1881: Acorden exposició pública de les llistes del cens electoral.

17/12/1881: Acorden ordenar Josep Roig Socias que enderroqui una paret que amenaça ruïna al carrer de sant Pere, número 27.

24/12/1881: Informen d'una instància subscrita per Francesc Montesinos, Ramon Martí i Miquel Sedó demanant permís per recompondre un tros del camí veïnal des de l'antiga carretera de Valls a Sant Ramon. Acorden acceptar-la.

24/12/1881: Informen de la dimissió del criat i agutzil, Josep Mallafré Gil. Acorden la seva continuació en el càrrec mentre busquen un substitut.

31/12/1881: Acorden la formació i exposició de les llistes electorals per a les eleccions al Senat.

31/12/1881: Nomenen Pere Bergadà Cerdà nou criat i agutzil.

1882

01/01/1882: Ratifiquen l'allistament dels mossos del reemplaç. (Després d'aquesta, ja no apareix cap més acta del 1882).

1883

01/07/1883: Constitució del nou ajuntament. Nous consellers: Josep Marsal Papiol, Josep Ferré Curull, Josep Gavaldà Marsal, Magí Golorons Ferré, Pere Nicolau Martell.

01/07/1883: Nou alcalde: Pau Font Domènech; 1r tinent d'alcalde: Joan Solé Vallvé; 2n tinent alcalde: Josep Ferré Curull; regidor síndic: Joan Gavaldà Martorell; regidor interventor: Pere Nicolau Martell.

01/07/1883: Estableixen dia i hora de les sessions als dissabtes a les 8 del vespre.

02/07/1883: Acorden ratificar tots els treballadors municipals al seu càrrec.

03/07/1883: Nomenen les comissions municipals permanents.

07/07/1883: Informen d'una comunicació de la Junta d'Instrucció Pública demanant la construcció d'unes noves escoles. Acorden desestimar-la.

07/07/1883: Informen d'una sol·licitud de Josep Domingo Pintaluba i altres veïns demanant la construcció d'un nou cementiri. Acorden la resposta a donar-los.

14/07/1883: Nomenen les ternes per formar la Junta d'Instrucció Pública.

21/07/1883: Informen d'una instància de Maria Roig Curull demanant un informe favorable per poder ingressar els seus fills a la Casa de Beneficència.

25/07/1883: Aproven el repartiment de la contribució d'immobles, cultiu i ramaderia.

28/07/1883: Acorden la formació de seccions per al nomenament de la Junta Municipal d'Associats.

28/07/1883: Informen d'una circular del governador civil, publicada al Butlletí Oficial de la Província, número 162, sobre política sanitària. Nomenen les comissions per ajudar la Junta Local de Sanitat.

28/07/1883: Acorden la formació del padró de la prestació personal per a la recomposició i conservació dels camins veïnals.

04/08/1883: Informen de l'aprovació del pressupost municipal per part del governador civil amb la condició que augmenti la quantitat destinada al professor i material de l'escola. Acorden informar que no procedeix.

11/08/1883: Informen de les despeses ocasionades per la cursa d'homes de la Festa Major. Acorden aprovar-la a càrrec del capítol d'imprevistos.

11/08/1883: Acorden nomenar una junta per acompanyar l'enginyer Federico de Anás Scala a inspeccionar els terrenys per on ha de passar el ferrocarril de Madrid a Barcelona.

11/08/1883: Acorden publicar un ban notificant als interessats en la caça l'obligació de tenir el permís dels amos de les finques.

11/08/1883: Acord entre l'Ajuntament i l'enginyer del ferrocarril, Federico de Anás y Scala de les obres que cal fer dins el terme municipal per permetre la col·locació de les vies del tren.

18/08/1883: Informen de l'abandonament dels treballs d'amillarament. Acorden destituir el perit José Giménez Flaquer.

25/08/1883: Nomenen la Junta Municipal d'Associats.

01/09/1883: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

08/09/1883: Informen de la dimissió de l'inspector de carns, Josep Forasté Garsavall. Acorden anunciar la vacant al Butlletí Oficial de la Província.

15/09/1883: Informen d'algunes queixes sobre que alguns veïns prenen raïms de la parra abans d'haver-se fet la collita o que alguns pastors treuen a pasturar el ramat de nit. Acorden prohibir-ho amb un edicte.

22/09/1883: Aproven el repartiment veïnal i municipal per cobrir el dèficit del pressupost municipal i acorden exposar-lo al públic.

29/09/1883: Aproven el repartiment veïnal de consums i cereals i acorden exposar-lo al públic.

06/10/1883: Nomenen Candi Forasté i Sanahuja nou secretari inspector de carns municipal.

13/10/1883: Informen d'una instància de Joaquim Bosch, veí de Sarrià (?), demanant permís per arrencar les pedres d'un marge del camí de La Selva.

20/10/1883: Informen d'una circular del Governador Civil demanant la presentació dels comptes municipals. Acorden complir-la.

27/10/1883: Diligència del secretari per fer constar que no s'ha celebrat sessió per manca d'assistència del nombre suficient de consellers.

03/11/1883: Acorden publicar un ban sobre l'obligació d'inscriure els mossos.

10/11/1883: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

17/11/1883: Informen de la destitució del perit agrimensor, Josep Giménez Flaquer. Acorden substituir-lo per Baldomer Veciana Pereta.

01/12/1883: Informen d'una circular de l'Administració de Contribucions i Rendes Provincials, publicada al Butlletí Oficial de la Província número 277, demanant la llista dels membres de la Junta Municipal d'Associats. Acorden complir-la.

08/12/1883: Només conté l'inici d'aquesta acta, que és l'última que es va escriure en aquest any.

1884

14/03/1884: Constitució de l'ajuntament. Consellers: Simó Roig Mestre, Josep Torrons Golorons, Josep Maria Ferrer Gasol, Manuel Grau Roig, Pau Recasens Aluja, Josep Gavaldà Alasa, Ramon Tarrida Grau, Lluís Bové Domènech, Joan Grau Sardà i Ramon Magriñà Rovira.

14/03/1884: Nou alcalde: Simó Roig Mestre; 1r tinent d'alcalde, Josep Torrens Golorons; 2n tinent d'alcalde, Josep Maria Ferré Gasol; regidor síndic: Lluís Bové Domènech.

14/03/1884: Senyalen els dies i hores de les sessions els dissabtes a les 8 del vespres i també l'ordre correlatiu dels regidors.

14/03/1884: Informen de la dimissió del secretari. Acorden substituir-lo per Pau Vallès Vidal.

14/03/1884: Nomenen una comissió per a la formació del projecte de pressupost municipal.

14/03/1884: Informen de la visita de José María Giménez, comissionat del Ministeri d'Hisenda, per cobrar els diners i aixecar l'expedient de constrenyiment.

14/03/1884: Acorden la formació de la llista dels cens electoral per a les eleccions al Senat.

16/03/1884: Informen de la dimissió del sereno, Josep Martí, i del guarda rural municipal, Magí Papiol.

16/03/1884: Acorden destituir el criat, Pere Bergadà Cerdà, i substituir-lo per Antoni Ribera Gavaldà.

16/03/1884: Acorden nomenar Joan Molné Roig i Joan Cabré Abelló, guardes rurals.

16/03/1884: Acorden destituir l'auxiliar del secretaria , Tomàs Gavaldà Ferré, i substituir-lo per Joaquim Vallès Ferré.

18/03/1884: Acorden substituir el dipositari, Agustí Bofarull Armengol, i substituir-lo per Josep Martorell Nolla.

18/03/1884: Acorden destituir l'inspector de carns, Candi Forasté Sanahuja, per raons de forma en el seu nomenament, i substituir-lo interinament per Pere Rovira Font.

19/03/1884: Acorden aprovar el projecte de pressupost municipal i exposició al públic.

22/03/1884: Anul·len l'acte de nomenament de la Junta Municipal d'Associats feta per l'anterior ajuntament. Acorden la designació de les seccions per fer un nou sorteig.

22/03/1884: Informen d'una comunicació de Candi Forasté Sanahuja, anterior inspector de carns, insistint en la validesa del seu nomenament. Acorden desestimar-la per defecte de forma.

22/03/1884: Acorden nomenar Lluís Bové Doménech nou membre de la Junta Local d'Instrucció Pública, en substitució de Pere Nicolau Martell.

25/03/1884: Nomenen la Junta Municipal d'Associats.

29/03/1884: Informen d'una circular de l'Administració de Contribucions, publicada al BOP número 72 del 25 de març, sobre els descoberts de l'Impost Personal. Acorden obligar la corporació anterior a presentar els comptes de la liquidació del pressupost.

29/03/1884: Dictaminen sobre reclamacions al repartiment veïnal.

29/03/1884: Informen d'una instància del mossèn demanant obrir una porta a l'antiga església vella, al costat de la casa de l'Abadia al carrer Major. Acorden autoritzar-la.

29/03/1884: Acorden fer vestits i distintius als guardes i serenos.

05/04/1884: Acorden participar funcions religioses de la Setmana Santa.

05/04/1884: Informen de la reparació de les faroles de l'enllumenat públic.

05/04/1884: Informen d'un ofici de la Diputació ordenant la classificació d'un mosso del reemplaç. Acorden complir-la.

12/04/1884: Informen d'una comunicació del recaptador de la contribució demanant els expedients dels contribuents morosos. Acorden cercar-los a l'arxiu municipal.

12/04/1884: Informen d'una circular de la Delegació d'Hisenda, publicada al BOP número 83, sobre comissionar una persona per recollir una inscripció intransferible del deute. Acorden cessar Ricard Cabré com a apoderat i substituir-lo per Miquel Artal Sentís.

15/04/1884: Nomenen apoderats Miquel Artal Sentís i Adolfo Artal Benet presentar unes inscripcions intransferibles i convertir-les a renda perpètua del 4 % i revoquen els poders conferits a Ricard Cabré.

19/04/1884: Informen de la localització a l'arxiu municipal dels expedients de la contribució de morosos. Acorden tramitar-los.

19/04/1884: Acorden efectuar el pagament del material d'oficina.

19/04/1884: Dictaminen reclamacions a la matrícula del subsidi industrial i de comerç.

26/04/1884: Reunió de l'Ajuntament i Junta d'Amillarament. Informen d'una comunicació del cap de l'Administració de Contribucions i Rendes multant els membres de la junta per no haver enviat cèdules d'amillarament i resums de la riquesa. Acorden enviar-les.

03/05/1884: Dictaminen reclamacions al repartiment municipal.

10/05/1884: Informen d'una comunicació del governador civil del 2 de maig, traslladant una Reia Ordre del Ministeri de la Governació del 24 d'abril, de suspensió de l'Ajuntament. Acorden quedar-ne assabentats.

10/05/1884: Informen de l'aprovació del pressupost municipal per part del governador civil. Acorden quedar-ne assabentats.

10/05/1884: Acorden el pagament d'algunes despeses.

17/05/1884: Examinen els comptes municipals de la corporació anterior. Acorden el reintegrament dels diners d'algunes despeses mal pressupostades.

24/05/1884: Informen d'una instància de l'exalcalde Pau Font Domènech d'apel·lació contra l'acord de l'ajuntament anterior en què li exigien el reintegrament de diners. Acorden no revocar-lo.

29/05/1884: Reunió de l'Ajuntament i els majors contribuents. Acorden el repartiment general com a medi per cobrir l'encapçalament de consums i cereals.

31/05/1884: Informen d'una visita del comissionat de govern civil per cobrar uns deutes de la corporació. Acorden demanar al governador civil que aixequi l'expedient de constrenyiment perquè la responsabilitat recau en l'ajuntament anterior.

07/06/1884: Informen d'una circular de l'Administració de Contribucions i Rendes de la Província, publicada la BOP número 125, indicant la quota de la contribució territorial. Acorden convocar una reunió amb la Junta Pericial.

07/06/1884: Informen de la reclamació dels guardes rurals queixant-se de la migradesa del sou i demanant unes espardenyes noves. Acorden comprar-los alguns parells d'espardenyes.

07/06/1884: Acorden assistir a les funcions religioses del dia de Corpus Christi.

14/06/1884: Informen de l'extracció de terres del camí de La Selva feta per l'empresa que fa la via del ferrocarril. Acorden prohibir-ho i que l'empresa deixi el camí com estava.

21/06/1884: Nomenen Pau Vallès Vidal secretari en propietat.

21/06/1884: Nomenen el conseller Manuel Grau Roig membre de la Junta Municipal de Sanitat.

28/06/1884: Informen de l'expedient de constrenyiment contra els contribuents deutors. Acorden donar un termini per al pagament i als que no ho facin se'ls obri un constrenyiment de segon grau.

05/07/1884: Informen de la voluntat d'arrendament de l'aigua del rentador públic. Acorden formar el plec de condicions.

05/07/1884: Informen de la pèrdua dels comptes dels anys municipals anteriors. Acorden demanar-los al Govern Civil.

12/07/1884: Informen d'una circular de Govern Civil, publicada al BOP número 159 i 161, sobre mesures sanitàries contra la còlera i tancament dels cementiris a l'interior de les poblacions. Acorden convocar una reunió per a la construcció del nou cementiri.

12/07/1884: Informen de l'aprovació, per part de l'Administració de Contribució de Rendes, del repartiment de la contribució territorial. Acorden quedar-ne assabentats.

12/07/1884: Acorden comprar uns productes per a la desinfecció en cas que es produís algun cas d'epidèmia de còlera.

12/07/1884: Acorden els darrers preparatius per a la Festa Major, participar als actes religiosos i contractar una orquestra.

13/07/1884: Reunió de l'Ajuntament, el mossèn, la Junta de Sanitat, Junta Municipal i majors contribuents. Nomenen la comissió per a la construcció del nou cementiri.

19/07/1884: Informen del lliurament, fet pel governador civil, dels comptes dels anys 1877-78 a 1882-83. Nomenen una comissió per examinar-los.

19/07/1884: Informen d'una instància de Josep Sabater Fabregat reclamant unes dietes com a empleat administratiu. Nomenen una comissió per a emetre un dictamen.

19/07/1884: Informen dels constrenyiments de 2n grau contra els contribuents morosos. Acorden tirar-los endavant.

26/07/1884: Acorden destituir l'agent recaptador de les contribucions de consums i d'arbitris municipals, Joan Palau Bonet, veí de Perafort, i substituir-los per Miquel Reig Masó.

26/07/1884: Acorden la celebració d'una cursa d'homes dins els actes de la Festa Major.

02/08/1884: Informen d'una comunicació de l'Administració de Propietats i Impostos de la Província autoritzant l'ajuntament a cobrir la quota de consums amb el repartiment veïnal. Acorden nomenar la terna de perits repartidors.

02/08/1884: Informen del dictamen sobre la reclamació de Josep Sabater Fabregat. Acorden lliurar-lo a l'Administració que li expedeix el constrenyiment fent-ne responsable l'anterior l'ajuntament.

15/08/1884: Informen de la dimissió del sereno, Pau Vallvé Vidal, i substituir-lo per Simó (?) Torrens Figuerola.

16/08/1884: Aproven el repartiment veïnal.

16/08/1884: Aproven el padró de la prestació personal.

23/08/1884: Nomenen Pere Rovira Fonts, veterinari, inspector de carns municipal.

30/08/1884: Informen d'una circular de Govern Civil del 25 d'agost sobre eleccions de la diputació provincial. Acorden complir-la.

01/09/1884: Revisen els comptes municipals. Acorden algunes reclamacions.

02/09/1884: Revisen els comptes municipals. Acorden algunes reclamacions de l'any 1878 a 1879.

03/09/1884: Revisen els comptes municipals. Acorden algunes reclamacions de l'any 1879 a 1880.

04/09/1884: Revisen els comptes municipals. Acorden algunes reclamacions de l'any 1880 a 1881.

05/09/1884: Revisen els comptes municipals. Acorden algunes reclamacions de l'any 1881 a 1882.

06/09/1884: Revisen els comptes municipals. Acorden algunes reclamacions de l'any 1882 a 1883.

06/09/1884: Reunió de l'Ajuntament i Junta Repartidora de Consums. Acorden lliurar la còpia del repartiment de consums a l'Administració de Propietats i Impostos per tal que l'aprovi.

06/09/1884: Informen d'una comunicació de l'Administració de contribucions i Rendes de la Província fallant a favor de la reclamació de dietes feta per Josep Sabater Fabregat a l'ajuntament. Acorden apel·lar.

11/09/1884: Informen de la presentació dels comptes municipals per part de l'interventor dels anys 1872-1873 a 1876-1877. Acorden passar-les al regidor síndic per tal que les censuri.

13/09/1884: Informen del dictamen del regidor síndic sobre comptes municipals. Acorden exposar-les al públic i lliurar-les a la Junta Municipal per a la seva revisió.

20/09/1884: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.

27/09/1884: Acorden convocar la Junta Municipal per al nomenament d'una comissió que dictamini sobre els comptes municipals dels anys 1872-1873 a 1876-1877.

04/10/1884: Convoquen una reunió de la Junta Municipal per al dia 5 d'octubre.

05/10/1884: Informen de la manca de local per donar classes als nens. Acorden els mitjans per al finançament per al nou edifici de les escoles.

11/10/1884: Informen d'una comunicació de la Delegació d'Hisenda Pública de la Província. Acorden apel·lar d'alçada contra la decisió de l'Administració de Contribucions de la Província que els obliga a pagar dietes al comissionat Josep Sabater Fabregat.

19/10/1884: Reunió de l'Ajuntament, Junta Local d'Instrucció Pública i Junta Municipal. Informen de les diferents opcions per instal·lar-hi les escoles. Nomenen la comissió per fer el plec de condicions i subhastar les obres.

25/10/1884: Acorden l'inici de les operacions del reemplaç. Acorden convocar l'allistament.

25/10/1884: Informen d'una comunicació de l'Administració de Contribucions i Rendes de la Província sobre l'afer de Josep Sabater Fabregat. Acorden obrir un expedient amb totes les declaracions pertinents justificatives de la postura de l'Ajuntament.

01/11/1884: No celebren la sessió per manca d'assistència del nombre suficient de consellers.

08/11/1884: Informen d'una comunicació de Govern Civil, publicada al BOP número 263, demanant una llista dels treballadors de l'ajuntament. Acorden complir-la.

08/11/1884: Acorden fer públics els els dies de cobrament de les contribucions de consums i arbitris municipals.

15/11/1884: Acorden convocar l'acte d'allistament per al dia 23 de novembre.

15/11/1884: Acorden efectuar el pagament a l'Administració Provincial dels diners de consums endarrerits del contingent provincial i instrucció pública.

23/11/1884: Informen del cobrament de contribucions. Acorden destinar els diners a pagar els consums, contingent provincial i instrucció pública.

29/11/1884: No se celebra sessió a causa d'un oblit del secretari en la seva convocatòria.

04/12/1884: Reunió de l'Ajuntament i la Junta Local d'Instrucció Pública. Discuteixen sobre la possible ubicació d'una nova escola de nenes.

13/12/1884: Informen d'una comunicació del Govern Civil de l'1 de desembre sobre una reclamació de Baldomer Veciana per uns diners que li deu l'Ajuntament. Acorden apagar-los a càrrec del proper pressupost.

13/12/1884: Acorden avisar Miquel Reig Masó, recaptador de les contribucions perquè activi els expedients de constrenyiment contra els contribuents morosos.

20/12/1884: Informen d'una circular del Govern Civil, publicat al BOP número 299, sobre la rectificació del padró d'habitants. Acorden confeccionar el padró d'habitants.

20/12/1884: Informen d'una circular del Govern Civil, publicat al BOP número 299, sobre les eleccions al Senat. Acorden confeccionar les llistes electorals.

20/12/1884: Informen d'una comunicació de la Junta Provincial d'Instrucció Pública del 16 de desembre sobre l'escola de la germana Dolors Rovira Quintana. Acorden complir-la.

20/12/1884: Informen d'una comunicació de la Comissió de la Diputació Provincial del 19 de desembre de reclamació de diners a l'Ajuntament pel contingent carcerari. Acorden buscar els mitjans per pagar els deute.

1885

01/01/1885: Formació de la llista electoral per a les eleccions al Senat.

03/01/1885: Acorden celebrar la Festa Major de S. Antoni Abad i S. Sebastià els dies 17 i 18.

03/01/1885: Acorden la convocatòria dels actes de declaració de soldats i revisió dels expedients dels exempts i inútils.

03/01/1885: Nomenen Domingo Martí Plana i Antoni Vallvé Virgili, sergents llicenciats, encarregats de la talla i amidament dels mossos del reemplaç.

08/01/1885: Informen d'un Reial Decret del 2 de gener sobre ajudes als damnificats del terratrèmol d'Andalusia. Nomenen una comissió per recaptar donatius.

17/01/1885: No se celebra sessió per coincidir amb la Festa Major.

25/01/1885: Acorden assistir als actes religiosos del dia de la Purificació (2 de febrer).

27/01/1885: Acorden la formació de les llistes electorals.

31/01/1885: Aproven la llista del cens electoral.

31/01/1885: Acorden que el sereno, Simó Torrens Figuerola, faci de conserge.

07/02/1885: Informen de la dimissió de l'alcalde, Simó Roig Mestre. Acorden no admetre-la.

14/02/1885: Informen d'una comunicació de la Junta Provincial [d'Instrucció Pública] demanant un informe referent a una sol·licitud de Pere Ribera Cabré, mestre de Constantí, demanant la permuta del càrrec amb Joan Maimó Anguera, mestre de Pratdip.

14/02/1885: Dictaminen reclamacions al repartiment de la contribució de consums.

21/02/1885: Aproven les llistes del cens electoral.

21/02/1885: Informen d'una instància de Joan Alegret Marquès, demanant permís per tapiar un corredor al carrer de Les Creus. Acorden autoritzar.

21/02/1885: Informen de l'abandonament del servei d'inspecció de carns per part de Pere Rovira. Acorden destituir-lo.

23/02/1885: Informen d'una comunicació del governador civil, publicada al BOP número 46, ordenant el tancament del cementiri i l'inici d'un procés de construcció del nou. Acorden complir-lo.

24/02/1885: Nomen Ramon Salas Ricomà arquitecte del nou cementiri.

24/02/1885: Informen de la compra de terrenys per construir-hi el nou cementiri.

28/02/1885: Comissionen el conseller Joan Grau Cerdà per anar al notari a escripturar la compra dels terrenys per al nou cementiri.

28/02/1885: Constitueixen una comissió per elaborar un projecte de pressupost municipal.

07/03/1885: Informen d'haver-se efectuat la compra dels terrenys per al nou cementiri.

07/03/1885: Aproven les llistes definitives del cens electoral per a les eleccions al Senat i les municipals.

14/03/1885: Informen de la intenció de Joan Roselló Grau d'eixamplar la seva casa a costa del carrer del Cementiri. Acorden notificar-li l'obligació que té de demanar permís a l'Ajuntament.

16/03/1885: Reunió de l'Ajuntament i majors contribuents. Acorden la formació de l'expedient de constrenyiment contra els deutors de la contribució.

21/03/1885: Informen de la sol·licitud presentada per Josep Maduell Golorons, per ocupar part del camí dels Pallaresos per continuar un corral. Nomenen una comissió per examinar el camí.

23/03/1885: Acorden l'exposició pública del projecte de pressupost municipal.

28/03/1885: Informen de la reclamació de Pau Amiel Naudallo, de Reus, dels diners de la reconstrucció del rellotge a la torre de la vila. Acorden notificar-li alguns defectes de forma en la petició.

28/03/1885: Acorden accedir a la sol·licitud de Josep Maduell Golorons referida al camí dels Pallaresos.

04/04/1885: Acorden convocar els gremis i venedors per discutir els mitjans per cobrir l'encapçalament de consums i cereals per a l'any 1885-1886.

11/04/1885: Informen de la sol·licitud de la mestra Maria Montserrat Freixa demanant l'equiparació del seu sou al del mestre. Acorden desestimar-lo perquè el poble té menys de 3000 habitants.

11/04/1885: Acorden comissionar Josep Antoni Nel·lo, impressor de Tarragona, a portar a segellar a la secretaria de la Diputació les cèdules del cens electoral.

24/04/1885: Sortegen els consellers que han de cessar per tal d'ésser renovats en les properes eleccions.

25/04/1885: Acorden enllestir els preparatius per a les eleccions municipals dels dies 3, 4, 5 i 6 de maig.

25/04/1885: Informen de les sol·licituds de Candi Forasté Sanahuja i Pere Rovira Fonts, veterinaris, demanant ocupar la plaça d'inspector de carns. Nomenen Candi Forasté inspector de carns.

09/05/1885: Proposen les ternes per a la formació de la Junta Pericial.

10/05/1885: Reunió de l'Ajuntament i Junta Municipal. S'aprova el pressupost municipal. Transcripció del pressupost, desglossat per partides.

17/05/1885: Reunió de l'Ajuntament i contribuents associats. Acorden els mitjans per cobrir l'encapçalament de consums i cereals.

30/05/1885: Acorden participar als actes religiosos del Corpus.

01/07/1885: Actes de constitució del nou ajuntament. Nous consellers: Josep Torrens Golorons, Josep M. Ferré Gasol, Lluís Bové Domènech, Pere Gavaldà Manent, Josep Gavaldà Roig,

01/07/1885: Nou alcalde: Josep Torrens Golorons; 1r tinent d'alcalde, Josep M. Ferré Gasol; 2n tinent d'alcalde: Lluís Bové Domènech; regidor sindic: Joan Grau Cerdà; conseller interventor: Josep Gavaldà Roig.

01/07/1885: Estableixen l'ordre dels consellers i els dies i hores de sessions en els diumenges a les 11 h. del matí.

05/07/1885: Acorden ratificar en el càrrec a tots els treballadors municipals.

05/07/1885: Informen d'una circular, publicada al BOP número 145, per nomenar una comissió per promoure la subscripció per fer front a les despeses econòmiques contra la còlera. Nomenen una comissió per a aquesta qüestió.

05/07/1885: Acorden donar un uniforme d'estiu a tots els guardes rurals.

05/07/1885: Informen de l'anàlisi d'una malaltia apareguda a la vinya del terme que no té res a veure amb la fil·loxera o el mildeu. Acorden notificar-ho al propietari de la finca.

08/07/1885: Informen del resultat de l'anàlisi de les aigües de la mina de la vila.

08/07/1885: Acorden algunes obres de reparació per evitar la contaminació de l'aigua en cas de pluja.

11/07/1885: Acorden l'exposició pública del pressupost municipal.

11/07/1885: Informen d'una instància de diversos contribuents amb reclamacions a les contribucions. Acorden desestimar-la per defectes de forma.

11/07/1885: Nomen una comissió per comprar tubs per a la conducció d'aigua al poble.

19/07/1885: Informen de la compra de 53 metres de canonada per a la conducció d'aigua. Acorden donar-hi la conformitat.

19/07/1885: Informen d'una Reial Ordre, publicada al BOP del 18 de juliol, sobre la formació de l'allistament del reemplaç. Acorden complir-la.

19/07/1885: Informen de l'obligació de proposar candidats perquè el governador civil nomeni els perits repartidors de la contribució de consums.

19/07/1885: Informen de la imminència de la Festa Major. Acorden no celebrar més que els actes religiosos a causa de l'epidèmia que hi ha al país.

26/07/1885: Reunió de l'Ajuntament i Junta Municipal. Informen de la devolució dels pressupostos amb correccions ordenades pel governador civil. Acorden complir-les

08/08/1885: Reunió de l'Ajuntament amb la Junta Municipal de sanitat, Junta Municipal, Junta de Socors i majors contribuents. Informen de l'acord de la Junta Municipal de Sanitat amb les mesures a adoptar per evitar l'epidèmia de còlera al poble.

16/08/1885: Informen de l'acord de fumigar totes les persones vingudes de fora. Acorden els procediments per adoptar aquestes mesures sanitàries.

23/08/1885: Informen de l'estat d'expansió de l'epidèmia de còlera per les poblacions de les rodalies. Acorden adoptar les mesures preventives.

23/08/1885: Acorden la formació de la Junta Municipal.

30/08/1885: Nomenen la Junta Municipal.

13/09/1885: Informen d'una circular del Govern Civil publicada al BOP número 215 ordenant fumigar, per raons sanitàries, les persones. Acorden complir-les.

13/09/1885: Informen de la formació de la Junta Municipal. Els membres accepten el càrrec.

20/09/1885: Informen de l'estat de les fumigacions i desinfeccions per prevenir l'epidèmia de còlera. Acorden continuar-les.

27/09/1885: Informen d'una circular de la comissió de la Diputació Provincial publicada al BOP número 227 sobre judicis d'exempcions a l'allistament del reemplaç. Acorden complir-la.

04/10/1885: Informen de les defuncions ocorregudes al poble a causa de la còlera. Acorden donar per acabada l'epidèmia i cantar un tedeum en acció de gràcies.

11/10/1885: Informen de la devolució del pressupost amb indicacions d'esmenes ordenades pel Govern Civil. Acorden convocar la Junta Municipal per decidir al respecte.

14/10/1885: Reunió de l'Ajuntament i Junta Municipal. No se celebra la sessió per manca d'assistència del nombre suficient de consellers.

16/10/1885: Reunió de l'Ajuntament i Junta Municipal. Acorden la reforma del pressupost municipal.

22/10/1885: Acorden l'exposició al públic del repartiment de l'impost de consums.

30/10/1885: Reunió de l'Ajuntament i perits repartidors de la contribució de consums i cereals. Informen i dictaminen les reclamacions presentades durant l'exposició al públic del repartiment de l'impost de consums i cereals. Aproven el repartiment.

02/11/1885: Examinen els comptes de l'agent recaptador dels arbitris municipals, consums i endarreriment. Aproven els comptes.

08/11/1885: Acorden convocar la reunió amb la Junta Pericial per formar la Junta d'Amillarament.

08/11/1885: Acorden la confecció dels uniformes dels guardes rurals i sereno.

09/11/1885: Reunió de l'Ajuntament i Junta Pericial. Acorden la formació de la Junta d'Amillarament.

21/11/1885: Informen d'una circular publicada al BOP número 276 ordenant el pagament del contingent provincial. Acorden complir-la.

21/11/1885: Informen d'una circular de l'Administració d'Hisenda Provincial del 15 de novembre de nomenament dels majors contribuents que han de compondre la Junta d'Amillarament al costat dels membres de la Junta Pericial. Acorden complir-la.

21/11/1885: Acorden els preparatius per a la celebració de la Festa Major d'hivern.

29/11/1885: Informen de la defunció del rei Alfons XII publicada al BOP del 26 de novembre. Acorden expressar el condol.

05/12/1885: Informen d'una circular de Govern Civil publicada al BOP del 3 de desembre sobre lliurament dels mossos a la caixa de reclutes de Tarragona. Acorden complir-la.

13/12/1885: Reunió de l'Ajuntament i Junta d'Amillarament. Informen d'una circular de l'Administració d'Hisenda publicada al BOP número 294 sobre renovació de l'amillarament. Acorden recollir les cèdules declaratòries dels contribuents.

19/12/1885: Informen d'una circular del Govern Civil publicada al BOP número 297 sobre nomenament del nou Governador Civil. Acorden quedar-ne assabentats.

19/12/1885: Informen de la defunció de l'agutzil i criat, Antoni Ribera Gavaldà. Acorden substituir-lo pel seu fill Josep Ribera Martorell.

24/12/1885: Informen d'una comunicació de Govern Civil del 22 de desembre d'aprovació del projecte del nou cementiri. Nomenen la Junta local del nou cementiri.

26/12/1885: Constitució de la Comissió d'obres per a la construcció del nou cementiri.

1886

01/01/1886: Acorden la formació de la llista del cens electoral per a les eleccions al Senat.

02/01/1886: Informen de la sol·licitud del dipositari, Ramon Martorell Palau, de cancel·lació de la hipoteca de fiança de la dipositaria. Acorden concedir-la.

05/01/1886: Informen d'haver rebut vàries làmines intransferibles dels béns de propis alienats en virtut de les lleis de desamortització. Acorden agrair les gestions de l'alcalde per aconseguir-les i mirar de cobrar els interessos guanyats.

09/01/1886: Informen de l'estat ruïnós de la sala de sessions de l'edifici de l'ajuntament. Acorden efectuar les obres de reparació.

17/01/1886: Informen de la dimissió de l'hospitaler de Constantí, Andreu Español, i el substitueixen per Josep Molné Roig.

23/01/1886: Informen del plec de condicions per a la construcció del nou cementiri, publicada al BOP número 14. Acorden aprovar-lo.

24/01/1886: Dictaminen reclamacions al repartiment municipal.

30/01/1886: Acorden la formació de les llistes electorals.

30/01/1886: Acorden la subhasta de les obres per a la construcció del nou cementiri.

30/01/1886: Acorden celebrar el dia 9 l'acte de rectificació de l'allistament al reemplaç de l'exèrcit.

07/02/1886: Acorden la constitució del nou ajuntament. Nous consellers: Josep Ferré Curull, Josep Marsal Papiol, Josep Gavaldà Marsal, Pere Nicolau Martell, Magí Golorons Ferré, reposats en el càrrec per ordre del governador civil.

07/02/1886: Constitució del nou ajuntament: nou alcalde, Josep Ferré Curull; 1r tinent d'alcalde, Josep Marsal Papiol; 2n tinent d'alcalde, Magí Golorons Ferré; regidor síndic: Josep Gavaldà Roig; conseller interventor: Pere Nicolau Martell.

07/03/1886: Informen de la malaltia del conseller Josep Gavaldà Roig. Acorden quedar-ne assabentats.

07/03/1886: Informen d'un ofici de l'Administració de Contribucions demanant la plantilla dels treballadors municipals. Acorden complir-la.

07/03/1886: Informen dels endarreriments en els treballs de classificació i declaració de soldats. Acorden prorrogar-ne els terminis.

07/03/1886: Informen de la dimissió de l'infermer de l'Hospital, Andreu Español Grau. Acorden escollir Maties Martí Canals per substituir-lo en lloc de l'altre candidat Josep Molné Roig.

07/03/1886: Acorden obligar el contractista de les obres del nou cementiri a continuar aquestes obres.

14/03/1886: Informen d'haver efectuat les revisions a la classificació i declaració de soldats.

21/03/1886: Nomenen la comissió per a la formació d'un projecte de pressupost municipal.

28/03/1886: Informen de la sol·licitud del constructor del nou cementiri, Isidre Corbella Minguella, de renúncia a les obres. Acorden desestimar-la per mal fundada.

28/03/1886: Informen de la reclamació d'alguns veïns sobre la possibilitat de filtracions d'aigua dels terrenys destinats al nou cementiri. Acorden notificar-ho al governador civil i que la Junta Municipal inspeccioni uns altres terrenys disponibles.

04/04/1886: No hi ha sessió a causa de celebrar-se les eleccions a diputats a Corts.

11/04/1886: No se celebra la sessió per manca d'assistència del nombre suficient de consellers.

18/04/1886: No hi ha sessió a causa de celebrar-se les eleccions a compromissaris al Senat.

25/04/1886: No se celebra la sessió per manca d'assistència del nombre suficient de consellers.

02/05/1886: Informen d'una circular del ministre de la Governació del 20 d'abril amb mesures per prevenir l'epidèmia de còlera. Acorden convocar la Junta de Sanitat.

02/05/1886: Informen d'una carta de l'agent de negocis Miguel Artal demanant poders per convertir a Madrid les inscripcions (làmines) de l'Hospital en renda perpètua del 4 %. Acorden atorgar-li.

02/05/1886: Informen de l'abandonament del càrrec per part de l'auxiliar de la secretaria, Joaquim Vallès Ferré, i substituir-lo per Rafael Moragas Plana.

02/05/1886: Informen de la suspensió del secretari Pau Vallès Vidal.

16/05/1886: Informen d'una circular de l'Administració de Contribucions, publicada al BOP número 112, demanant el recompte de la ramaderia del terme municipal. Acorden complir-la.

23/05/1886: Informen d'una comunicació de l'alcalde de Tarragona anunciant la formació del repartiment de despeses carceràries. Nomenen l'alcalde de Constantí per representar la corporació en el repartiment.

30/05/1886: Acorden cessar el dipositari Josep Martorell Nolla i substituir-lo per Ramon Farrus Segura.

06/06/1886: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

13/06/1886: Llegeixen un comunicat del governador civil del 5 de juny sobre despeses de la inspecció del nou cementiri. Acorden complir-lo.

20/06/1886: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

27/06/1886: Informen d'alguns defectes observats en els comptes municipals dels anys 1871-72 fins a 1876-77. Acorden corregir-les.

04/07/1886: Reunió de l'Ajuntament i Junta Municipal d'Associats. Aproven el pressupost municipal que apareix desglossat per capítols.

11/07/1886: Reunió de l'Ajuntament i Junta Pericial. Aproven el repartiment de la contribució territorial.

18/07/1886: Acorden formar una comissió per signar una escriptura notarial amb la fiança del Dipositari de fons municipals.

18/07/1886: Informen de la dimissió del membre de la Junta Municipal, Josep Fortuny Grau. Acorden acceptar-la.

18/07/1886: Informen d'una circular de la Junta Provincial d'Instrucció Pública, publicada al BOP número 167, ordenant tancament escoles des del dia 20 de juliol al 2 de setembre. Acorden complir-la.

25/07/1886: No se celebra la sessió per manca d'assistència del nombre suficient de consellers.

01/08/1886: No se celebra sessió per coincidir amb la Festa Major.

08/08/1886: Informen d'una comunicació de l'Administració de Propietats i Impostos del 5 de juliol perquè l'ajuntament pagui la quota de consums de l'any 1887-87 a través del repartiment veïnal. Nomenen una comissió per formar el repartiment de la quota de consums.

15/08/1886: No se celebra sessió per malaltia del secretari interí.

22/08/1886: No se celebra la sessió per manca d'assistència del nombre suficient de consellers.

29/08/1886: No se celebra la sessió per manca d'assistència del nombre suficient de consellers.

05/09/1886: No se celebra la sessió per manca d'assistència del nombre suficient de consellers.

12/09/1886: No se celebra la sessió per manca d'assistència del nombre suficient de consellers.

13/09/1886: Nomenen la Junta Municipal d'Associats.

19/09/1886: No se celebra la sessió per manca d'assistència del nombre suficient de consellers.

26/09/1886: No se celebra la sessió per manca d'assistència del nombre suficient de consellers.

03/10/1886: No se celebra la sessió per manca d'assistència del nombre suficient de consellers. L'alcalde amenaça amb multar els consellers reiteradament absents.

10/10/1886: Informen del fet que Pau Vallès Vidal torna a ocupar la secretaria però discuteixen la incompatibilitat perquè també ocupa el càrrec de secretari del jutjat municipal. Acorden separar-lo de la secretaria de l'Ajuntament.

17/10/1886: Acorden efectuar el constrenyiment en les contribucions de consums dels anys 1885-1886 i anteriors.

24/10/1886: Dictaminen reclamacions a la contribució de consums de Joan Miret Tarrado.

31/10/1886: No se celebra la sessió per manca d'assistència del nombre suficient de consellers.

01/11/1886: Reunió de l'Ajuntament amb la Junta Repartidora de Consums i la Junta Municipal. Aproven el repartiment general veïnal de consum i sal i el dels arbitris municipals.

07/11/1886: No se celebra la sessió per manca d'assistència del nombre suficient de consellers.

14/11/1886: No se celebra la sessió per manca d'assistència del nombre suficient de consellers. L'alcalde acorda la imposició d'una multa als consellers absents.

14/11/1886: Llegeixen una comunicació del governador civil traslladant un ofici de la Junta Provincial de Sanitat sobre la inconveniència dels terrenys on es pretén construir el nou cementiri. Acorden buscar un nou terreny.

14/11/1886: Dictaminen reclamacions a la contribució de consums de Mercè Mirall (vídua de Simó Lloveras).

21/11/1886: No se celebra la sessió per manca d'assistència del nombre suficient de consellers.

22/11/1886: Reunió de l'Ajuntament i perits repartidors de la contribució de consums i cereals. Aproven el repartiment de consums.

28/11/1886: Acorden lliurar els mossos del reemplaç a la Caixa de reclutes de Tarragona.

28/11/1886: Dictaminen reclamacions a la contribució de consums de Pere Sirvent Oliver.

05/12/1886: No se celebra la sessió per manca d'assistència del nombre suficient de consellers.

12/12/1886: No se celebra la sessió per manca d'assistència del nombre suficient de consellers.

19/12/1886: Examinen els expedients de constrenyiment contra els deutors morosos de la contribució del subsidi industrial.

26/12/1886: No se celebra la sessió per manca d'assistència del nombre suficient de consellers.

28/12/1886: Informen d'un instància presentada per diversos electors demanant l'anulació de les llistes electorals per errors en la seva formació. Acorden desestimar-la per defecte de forma.

1887

01/01/1887: Acorden la formació de la llista electoral de compromissaris al Senat.

09/01/1887: Formen l'allistament dels mossos del reemplaç.

09/01/1887: Acorden celebrar la Festa Major de S. Antoni Abad i S. Sebastià els dies 20 i 21 de gener.

16/01/1887: No se celebra la sessió per manca d'assistència del nombre suficient de consellers.

23/01/1887: No se celebra la sessió per manca d'assistència del nombre suficient de consellers.

30/01/1887: Aproven la llista del cens electoral per a les eleccions municipals.

30/01/1887: Informen d'haver efectuat les rectificacions de l'allistament del reemplaç.

30/01/1887: Informen dels dies en què s'efectuarà la recaptació del tercer trimestre de la contribució territorial, subsidi, consums i arbitris municipals.

06/02/1887: No se celebra la sessió per manca d'assistència del nombre suficient de consellers.

13/02/1887: Informen d'haver efectuat la classificació i declaració dels soldats.

20/02/1887: Informen de la sol·licitud de modificació de dades d'amillarament de Mercè Mirall, vídua de Simó Lloveras Venas. Acorden acceptar-la.

20/02/1887: Informen de la sol·licitud presentada per Pau Sanahuja i Barenys demanant que s'ordeni a Joan Alegret i Marquès desfer un terraplenat que té construït a l'Oubí. Nomenen una comissió per inspeccionar les obres.

20/02/1887: Dictaminen sol·licituds de correcció del cens electoral.

27/02/1887: Acorden ordenar a Joan Alegret la supressió del terraplenat del barranc de l'Oubí

27/02/1887: Acorden el repartiment de la contribució de ramaderia.

06/03/1887: Acorden haver dictaminat les excepcions pendents del reemplaç.

06/03/1887: Aproven l'execució de l'expedient de constrenyiment contra els deutors de la contribució.

13/03/1887: Informen de les despeses de paper segellat relacionat amb la petició de condonació de la quota de consums. Acorden lliurar a Rosendo Macaya Anguera, representant a Madrid, uns diners sobrants per acabar de negociar aquesta qüestió.

13/03/1887: Nomenen una comissió per redactar un projecte de pressupost municipal.

20/03/1887: Informen d'una comunicació del governador civil de nomenament de perits de la Junta Provincial de Sanitat per examinar els terrenys per a la construcció d'un cementiri.

20/03/1887: Informen d'haver-se iniciat les tasques d'elaboració del projecte de pressupost municipal.

27/03/1887: Informen d'una sol·licitud del metge cirurgià , Ramon Anton Martí Tomàs, i el farmacèutic, Francesc Roig Plana, d'augment del sou. Acorden accedir-hi.

03/04/1887: No se celebra la sessió per manca d'assistència del nombre suficient de consellers.

10/04/1887: Proposen les ternes de noms per formar part de la Junta Pericial.

10/04/1887: Aproven les llistes del cens electoral.

17/04/1887: Informen d'una circular de l'Administració de Propietats i Impostos de la Província, publicada al BOP número 79, demanant la llista d'hisendats forasters amb terres al municipi i la quota que paguen al Tresor. Acorden complir-la.

17/04/1887: Acorden els mitjans per cobrir l'encapçalament de la quota de consums.

24/04/1887: Informen d'un Reial Decret del Ministeri de la Governació, publicada al BOP número 89, sobre la renovació bianual de la meitat dels consellers de les corporacions. Acorden complir-lo.

24/04/1887: Nomenen les ternes per a la Junta Local de Sanitat.

24/04/1887: Examinen els comptes del dipositari dels anys 1884-1886, Josep Martorell Nolla.

01/05/1887: No hi ha sessió a causa de celebrar-se les eleccions municipals.

08/05/1887: Nomenen una comissió per inspeccionar els comptes del dipositari.

08/05/1887: Informen de l'escrutini de les eleccions municipals.

15/05/1887: No se celebra la sessió per manca d'assistència del nombre suficient de consellers.

22/05/1887: No se celebra la sessió per manca d'assistència del nombre suficient de consellers.

29/05/1887: No se celebra la sessió per manca d'assistència del nombre suficient de consellers.

01/06/1887: Proclamació dels consellers escollits a les eleccions i convocatòria de l'acte de presa de possessió per al dia 1 de juliol.

05/06/1887: No hi ha sessió a causa de l'absència de l'alcalde i el secretari.

09/06/1887: Reunió de l'Ajuntament i Junta Municipal. Aproven el pressupost municipal que es transcriu desglossat per capítols.

12/06/1887: No se celebra la sessió per manca d'assistència del nombre suficient de consellers.

19/06/1887: No se celebra la sessió per manca d'assistència del nombre suficient de consellers.

26/06/1887: No se celebra la sessió per manca d'assistència del nombre suficient de consellers.

01/07/1887: Actes de nomenament de l'alcalde Josep Torrens Golorons; 1r tinent d'alcalde, Josep M. Ferré Gasol i 2n tinent d'alcalde, Lluís Bové Domènech.

01/07/1887: Acte de constitució del nou Ajuntament. Nous consellers: Lluís Ferré Gasol, Pau Alegret Adserias, Joan Coll Gavaldà, Antoni Coll Torrabadell i Andreu Sanahuja Molné.

01/07/1887: Escolleixen el regidor síndic: Josep Gavaldà Manent i el conseller interventor: Pere Gavaldà Manent.

01/07/1887: Sortegen l'ordre dels consellers i estableixen el dia i hora de les sessions els diumenges a les 11 h. del matí.

01/07/1887: Informen de la dimissió del secretari Ramon Martorell. Acorden substituir-lo per Pau Vallès Vidal.

01/07/1887: Acorden destituir Rafael Moragas Planas, auxiliar de la secretaria, ni substituir-lo per Joaquim Vallès Ferré.

01/07/1887: Nomenen Josep Ribera Martorell agutzil i criat.

01/07/1887: Ratifiquen en el càrrec a Francesc Torrens Estillas, agutzil i pregoner; Ramon Antoni Martí Tomàs, metge cirurgià; Francesc Roig Plana, farmacèutic.

01/07/1887: Nomenen Josep Maria Bové Domènech dipositari; Joan Molné Roig i Joan Cabré Abelló guardes rurals; Martí Vallès Marsal sereno. Destitueixen el sereno anterior Francesc Illa Coll.

01/07/1887: Ratifiquen en el càrrec d'inspector de carns a Claudi Forasté Sanahuja.

03/07/1887: Nomenen el conseller Lluís Ferré Gasol membre de la Junta Municipal d'Instrucció Pública.

03/07/1887: Acorden netejar el rentador i abeurador públics.

10/07/1887: Acorden destituir Matias Martí Canals com a Hospitalari del poble i substituir-lo per Josep Molné Roig.

10/07/1887: Acorden destituir Antoni Martorell Sans dels càrrecs d'encarregat del rellotge i d'enterrador i substituir-lo per Josep Veciana Grau..

10/07/1887: Acorden nomenar una comissió per projectar un nou escorxador.

10/07/1887: Reunió de l'Ajuntament amb el mossèn, Junta Municipal de Sanitat i majors contribuents. Acorden demanar al governador civil que la Junta Provincial de Sanitat inspeccioni els terrenys destinats a la construcció del nou cementiri.

11/07/1887: Acorden els mitjans per cobrir l'encapçalament de consums i cereals.

17/07/1887: Acorden participar en els actes religiosos de la Festa Major.

24/07/1887: Informen que el governador civil ha aprovat el pressupost municipal. Acorden donar la conformitat.

24/07/1887: Informen d'una petició d'alguns veïns demanant la presència de castellers el dia de la Festa Major. Acorden portar als Xiquets de Valls.

24/07/1887: Informen d'una instància presentada per Josep Martorell Grau per construir al carrer de la Costa un petit corredor entre la seva casa i l'antiga muralla. Acorden autoritzar-la.

24/07/1887: Acorden renovar la Junta Municipal.

31/07/1887: Nomenen la Junta Municipal d'Associats.

14/08/1887: Informen del deute als mestres del poble. Acorden aconseguir els mitjans.

21/08/1887: Informen de l'impagament de rebuts de la contribució territorial i subsidi industrial. Acorden efectuar una darrera temptativa de cobrament i després procedir a executar la via del constrenyiment.

21/08/1887: Acorden demanar al Dipositari, Josep Maria Domènech, la presentació de l'escriptura de fiança el més aviat possible.

21/08/1887: Acorden anunciar a través d'un pregó la prohibició d'abocar terra i escombraries a la via pública.

28/08/1887: Informen d'una Reial Ordre, publicada al BOP número 197, ordenant consignar al pressupost les despeses del proper cens de població. Acorden complir-la.

28/08/1887: Informen d'un Reial Decret, publicat al BOP número 201, de formació de noves cartilles d'avaluació. Acorden convocar una reunió amb la Junta Pericial per fer-les.

04/09/1887: No hi ha sessió a causa de la recol·lecció de la fruita.

18/09/1887: Acorden l'exposició pública del repartiment de la contribució de consums, cereals i sal.

22/09/1887: Nomenen Miquel Artal Sentís i Adolf Artal Benet representants de l'Ajuntament per convertir làmines intransferibles del ram de beneficència.

25/09/1887: Reunió de l'Ajuntament i majors contribuents. Declaren les partides fallides i incobrables de la contribució territorial i l'impost de la sal.

27/09/1887: Reunió de l'Ajuntament i perits repartidors de la contribució de consums, cereals i sal. Informen de les reclamacions presentades contra el repartiment de la contribució de consums, cereals i sal. Dictaminen les reclamacions a la contribució.

09/10/1887: Informen de la liquidació de comptes amb la Dipositaria municipal. Acorden quedar-ne assabentats.

09/10/1887: Dictaminen reclamacions a la contribució de consums.

09/10/1887: Informen del repartiment dels arbitris municipals. Acorden que siguin examinats per la Junta Municipal.

09/10/1887: Acorden els procediments per tal que el Dipositari avali l'escriptura de la fiança.

09/10/1887: Nomenen la Junta Municipal del Cens de Població.

16/10/1887: Accepten la fiança del Dipositari Municipal.

23/10/1887: Acorden la formació de la Comissió Municipal de Defensa contra la Fil·loxera i que la Guarderia Rural avisi de qualsevol símptoma de la malaltia.

23/10/1887: Informen de la reclamació de diners feta pel dipositari de l'any 1886-1887. Acorden efectuar el pagament.

30/10/1887: Nomenen Miguel Artal representant per recollir una làmina procedent de Propis.

30/10/1887: Informen de les reclamacions de les cartilles d'avaluació que s'han de presentar a l'Administració de Contribucions i Rendes de la Província. Acorden convocar una reunió amb la Junta Pericial.

30/10/1887: Acorden la redacció del reglament del cementiri.

06/11/1887: No se celebra la sessió per manca d'assistència del nombre suficient de consellers.

13/11/1887: Informen de la destinació dels diners recaptats a la contribució de consums i arbitris municipals. Acorden quedar-ne assabentats i procedir al cobrament als deutors.

13/11/1887: Informen de les pèssimes condicions de seguretat de l'escola pública de nens. Acorden informar-ne a la Junta Local d'Instrucció Pública.

20/11/1887: No se celebra la sessió per manca d'assistència del nombre suficient de consellers.

27/11/1887: Acorden lliurar els mossos del reemplaç a la Caixa de Tarragona.

04/12/1887: Autoritzen el secretari, Pau Vallès Vidal, a recollir les cèdules del cens de població a la Junta Provincial del Cens de Població.

04/12/1887: Acorden celebrar les sessions els dissabtes a les 19 h.

04/12/1887: Acorden la recomposició dels camins veïnals i la zona que separa l'Església de la plaça del Castell.

07/12/1887: Nomenen la Junta Directiva del Cementiri.

12/12/1887: Reunió de l'Ajuntament i majors contribuents. Acorden les partides fallides de la contribució.

17/12/1887: Informen d'una contribució de l'Administració de Contribucions i Rendes de la província del 14 de desembre exigint el deute contret per l'Ajuntament dels anys 1881-1884. Acorden comunicar-ho als consellers d'aquells anys.

31/12/1887: Acorden la formació de la llista del cens electoral per a les eleccions a compromissaris al Senat.

31/12/1887: Informen de la presentació per part del conseller interventor dels comptes municipals dels anys 1883-1884, 1884-1885, 1885-1886 i 1886-1887 per tal de ser examinats. Acorden lliurar-lo al regidor síndic.

1888

07/01/1888: Acorden celebrar la festa patronal el dia 20 de gener. Acorden celebrar el dia 8 de gener l'allistament dels mossos del reemplaç.

07/01/1888: Informen d'una comunicació de la Delegació d'Hisenda referent als diners que li reclama l'Ajuntament al Banc d'Espanya. Acorden comunicar-ho a la Junta Municipal.

07/01/1888: Informen que el regidor síndic ha aprovat els comptes municipals dels anys 1883-1884 a 1886-1887. Acorden exposar-los al públic.

07/01/1888: Acorden autoritzar Miquel Artal a cobrar uns diners a la Caixa de Dipòsits procedents de la tercera part del 80 % de Propis.

14/01/1888: No se celebra la sessió per manca d'assistència del nombre suficient de consellers.

21/01/1888: Acorden formar les llistes dels cens electoral per a les eleccions municipals.

28/01/1888: Aproven les llistes del cens electoral per a les eleccions de compromissaris al Senat.

28/01/1888: Acorden l'exposició pública de les llistes del cens electoral.

04/02/1888: Nomenen una comissió per a la formació del projecte de pressupost municipal.

11/02/1888: Nomenen talladors per a l'acte de classificació i declaració de soldats.

18/02/1888: Informen de l'estat econòmic de la Dipositaria. Acorden quedar assabentats.

18/02/1888: Aproven les llistes del cens electoral per a les eleccions municipals.

18/02/1888: Nomenen Simó Torrens Figuerola vigilant nocturn al poble.

18/02/1888: Informen d'una instància de Joan Palau Bonet reclamant diners de quan portava la recaptació dels arbitris municipals. Acorden demanar-li alguna prova dominical.

25/02/1888: Informen d'una instància de Pere Ribera Cabré, professor de primer ensenyament, una equiparació salarial amb les professores Maria Montserrat i Teresa Ardèvol. Acorden desestimar-la.

08/03/1888: Nomenen Pau Vallès Vidal, secretari, comissionat per a participar en la confecció del pressupost carcerari.

10/03/1888: Acorden enllestir la formació del cens de població i el seu enviament al governador civil.

10/03/1888: Informen del mal estat dels camins veïnals. Acorden convocar una reunió amb la Junta Municipal acordar la recomposició dels camins.

10/03/1888: Informen de l'ingrés a l'arxiu d'un exemplar del llibre de mossèn Salvador Sabater sobre la història de Constantí.

17/03/1888: Acorden fer arribar els comptes dels anys 1883-1884 a 1886-1887 a la Junta Municipal.

24/03/1888: Aproven el padró de la prestació personal.

31/03/1888: No se celebra la sessió per manca d'assistència del nombre suficient de consellers.

07/04/1888: Acorden la formació del padró de ramaderia del terme municipal.

14/04/1888: Aproven el padró de ramaderia i el seu enviament a la Junta Pericial.

14/04/1888: Acorden la suspensió provisional de la prestació personal per a la recomposició dels camins veïnals.

14/04/1888: Informen de l'estat de la reclamació feta per Joan Palau Bonet, antic recaptador de les contribucions.

21/04/1888: Nomenen la Junta de l'Hospital.

21/04/1888: Acorden anunciar els dies de la recaptació per al 4t trimestre de l'any.

21/04/1888: Acorden fer arribar el projecte de pressupost municipal de l'any 1887-1888 i posterior aprovació per part de la Junta Municipal.

10/05/1888: Reunió de l'Ajuntament i Junta Municipal. Aproven el pressupost municipal de l'any 1887-1888.

12/05/1888: Acorden anunciar el darrer termini per pagar les contribucions de consums i arbitris municipals.

12/05/1888: Acorden celebrar les sessions els diumenges a les 11 del matí.

12/05/1888: Acorden pagar els endarreriments als treballadors municipals.

13/05/1888: Reunió de l'Ajuntament i Junta Municipal. Acorden els mitjans per cobrir l'encapçalament de consums i cereals.

20/05/1888: Acorden el projecte de pressupost municipal per a l'any 1888-1889 i la seva exposició pública.

27/05/1888: Informen del recompte municipal general de la ramaderia per a l'any 1888-1889, notificat per l'Administració de Contribucions i Rendes de la Província. Acorden quedar-ne assabentats.

27/05/1888: Informen d'una circular de sanitat, publicada al BOP del 26 de maig, de vigilància de les condicions de salubritat dels productes destinats al consum. Nomenen Lluís Bové Domènech encarregat de vigilar la venda d'articles de consum.

27/05/1888: Acorden continuar l'arrendament de les aigües sobrants de les mines d'aigua del Rentador i del Garrot.

03/06/1888: No se celebra la sessió per manca d'assistència del nombre suficient de consellers.

10/06/1888: Informen del viatge a Tarragona d'una comissió per rebre la comitiva del rei Alfons XIII. Acorden quedar-ne assabentats.

10/06/1888: Informen de les gestions realitzades per obtenir de la Companyia dels Ferrocarrils Transversal de Catalunya la construcció d'una estació de ferrocarril.

10/06/1888: Acorden la execució d'un expedient de constrenyiment contra els deutors de les contribucions de consums i arbitris municipals. Acorden autoritzar el repartiment general veïnal per cobrir la contribució de consums.

17/06/1888: Reunió de l'Ajuntament i Junta Municipal. Aprovació del pressupost municipal. Se'ns transcriu un extracte.

24/06/1888: Acorden executar els constrenyiments contra els deutors de la contribució territorial.

30/06/1888: Examinen els llibres de la comptabilitat de la secretaria. Acorden aprovar-los.

08/07/1888: Informen d'una circular de la Delegació d'Hisenda Provincial, publicada al BOP número 158, sobre creació d'un impost especial de consums sobre aiguardents, alcohols i licors. Nomenen una comissió per gestionar-ne el cobrament.

08/07/1888: Informen d'una instància Joan Ferré Curull demanant un permís per conduir.

08/07/1888: Llegeixen una circular de la Delegació d'Hisenda, publicada al BOP número 158, sobre la facultat municipal d'imposició d'un recàrrec sobre l'alcohol. Acorden no fer-ne ús.

15/07/1888: Informen sobre l'edició del padró de cèdules personals. Acorden quedar-ne assabentats.

15/07/1888: Acorden lliurar a la Junta Municipal d'Instrucció Pública una instància del mestre Pere Ribera demanant un augment de sou.

15/07/1888: Informen d'una comunicació del governador civil reclamant deutes en el pagament del contingent provincial. Acorden executar l'expedient de constrenyiment contra els deutors morosos per obtenir recursos amb els què pagar el contingent.

15/07/1888: Informen sobre la reclamació feta per Francisco Victoriano José d'un permís d'obres per a una casa de la plaça de l'Església.

19/07/1888: Informen d'una sol·licitud de Joan Ferré Curull demanant l'alineament del carrer de Sant Cristòfor i la plaça del Castell. Acorden contractar Ramon Salas Ricomà, arquitecte de Tarragona, l'alineament urbanístic.

22/07/1888: Informen de l'estat precari de les finances municipals de cara a la Festa Major. Acorden suprimir totes les celebracions tret de les funcions religioses.

29/07/1888: Acorden els mitjans per cobrir l'impost de consums sobre els alcohols, aiguardents i licors. Acorden iniciar les prestacions del padró personal per a la reparació dels camins veïnals.

03/08/1888: Informen de la facultat d'encapçalar els aiguardents, licors i begudes alcohòliques. Nomenen una comissió per a tramitar-lo.

05/08/1888: Dictaminen reclamacions al repartiment general veïnal.

12/08/1888: Informen d'un ofici de la Junta Provincial d'Instrucció Pública denegant l'augment de sou demanat pel mestre.

12/08/1888: Informen d'una comunicació de Govern Civil demanant un informe sobre reclamacions presentat per Josep Burgaleta (?) Piqué contra l'expedient de constrenyiment.

12/08/1888: Acorden el pagament de la factura presentada pel Batalló del Dipòsit de Tarragona dels subministres facilitats als mossos inútils. Acorden pagar-la.

12/08/1888: Acorden executar els aforaments dels licors i líquids alcoholitzats.

12/08/1888: Informen d'una instància presentada per Pere Papiol Coll i altres demanant nomenar Joan Prats Estela perit per alinear uns carrers. Acorden suspendre la resolució fins que l'arquitecte Ramon Salas hagi enllestit el peritatge que ja se li havia encarregat.

26/08/1888: Informen de la propera celebració d'eleccions a diputats a Corts. Acorden ultimar-ne els preparatius.

26/08/1888: Aproven el projecte d'alineament del carrer de Sant Cristòfor i plaça del Castell i exposar-lo al públic.

02/09/1888: Informen d'una instància presentada per Francisco Victoriano José demanant la revocació de l'acord del consistori de prohibició de continuar les obres d'edificació en un solar de la plaça del Castell. Acorden ratificar la prohibició.

09/09/1888: Acorden la reparació del camí de la Selva.

16/09/1888: No se celebra la sessió per manca d'assistència del nombre suficient de consellers.

23/09/1888: Reunió de l'Ajuntament i Junta Municipal. Acorden els mitjans per cobrir el dèficit del pressupost.

23/09/1888: Acorden l'exposició al públic del repartiment de la contribució de consums, cereals i sal.

23/09/1888: Acorden assistir a una missa solemne el dia 30 en sufragi de les ànimes del purgatori.

23/09/1888: Informen d'una instància presentada per Francesc d'Assís Maduell Roig per poder construir un marge de pedra a una bassa que té al molí o fàbrica de farines al camí del Molí o Pallaresos.

23/09/1888: Informen d'una instància presentada per J. Maragas Ferré, J. Olivé Vidal, M. Veciana Ferré i F. Victoriano José queixant-se del procés de rectificació del c. de sant Cristòfor i plaça del Castell. Nomenen una comissió per examinar els plànols del projecte

30/09/1888: No hi ha sessió a causa de celebrar-se una missa solemne.

07/10/1888: Reunió de l'Ajuntament i perits repartidors de la contribució de consums, cereals i sal. Aproven el repartiment de la contribució de consums, cereals i sal.

07/10/1888: Informen de l'aprovació del pressupost per part del governador civil.

07/10/1888: Acorden convocar-la Junta Municipal per formar el el repartiment general amb què cobrir el dèficit municipal.

07/10/1888: Informen d'una comunicació del mestre de l'escola pública Joaquim Penedès demanant permís per obrir una classe nocturna per adults. Acorden autoritzar-lo.

07/10/1888: Dictaminen reclamacions al repartiment de la contribució territorial.

14/10/1888: Reunió de l'Ajuntament i Junta Municipal. Acorden confeccionar el repartiment veïnal per cobrir el dèficit del pressupost.

28/10/1888: Reunió de l'Ajuntament i majors contribuents. Acorden declarar partides fallides de les contribucions.

01/11/1888: Reunió de l'Ajuntament i Junta Municipal. Aproven el repartiment general veïnal per cobrir el dèficit del pressupost, el repartiment de guarderia rural i el repartiment de la defensa contra la fil·loxera.

04/11/1888: Dictaminen reclamacions al repartiment de consums.

04/11/1888: Informen que el notari Marià G. Albiñana ha presentat una factura dels serveis prestats. Acorden efectuar el pagament.

11/11/1888: Informen d'una circular del governador civil, publicada al BOP número 262, de comprovació de la divisió dels col·legis electorals. Acorden complir-la.

11/11/1888: Informen de les reclamacions contra el repartiment de la contribució. Acorden passar-les contra la comissió específica.

11/11/1888: Informen de la convocatòria de l'acte de benedicció de la campana del cementiri, batejada amb el nom de Tecla.

25/11/1888: Informen de les reclamacions presentades contra el repartiment de la contribució. Acorden passar-les a la comissió específica.

25/11/1888: Informen d'una comunicació del governador civil sobre irregularitats en la no admissió d'una instància. Acorden passar-la a la comissió específica.

25/11/1888: Informen d'una instància presentada per Josep Torrens Golorons i Magí Golorons Ferré per aprofitar els sobrants de l'aigua de la font del Garrot. Acorden autoritzar-la.

28/11/1888: Nomenen representants per recollir unes làmines intransferibles procedents de béns de propis.

02/12/1888: Acorden lliurar els mossos del reemplaç a la Caixa militar de Tarragona.

16/12/1888: Dictaminen reclamacions al repartiment veïnal.

16/12/1888: Informen d'una comunicació del governador civil del 14 de desembre sobre el repartiment. Acorden comunicar-ho a la Junta Municipal.

17/12/1888: Reunió de l'Ajuntament i majors contribuents. Acorden executar l'expedient de constrenyiment contra els contribuents deutors.

30/12/1888: Acorden confeccionar la llista electoral per a les eleccions a compromissaris al Senat.

30/12/1888: Informen d'una comunicació de de l'Administració de Contribucions de la Província del 27 de desembre ordenant la rectificació de la cartilla d'avaluació. Acorden reunir la Junta Pericial per discutir-ho.

30/12/1888: Informen d'una instància presentada per Feliu Martorell i altres demanant el cessament de les obres de Francisco Victoriano José a la casa del c. Església Vella perquè amenaça ruïna. Acorden prendre una decisió a la propera sessió.

30/12/1888: Acorden passar a celebrar les sessions els dissabtes a les 19 h.

1889

06/01/1889: Informen sobre les obres fetes per Francisco Victoriano Jossé però se suspèn la sessió per manca de nombre suficient de regidors.

08/01/1889: Informen d'una instància presentada per diversos veïns contra les obres d'obertura de portes i finestres en una casa fetes per Francisco Victoriano José. Acorden exigir que les tanqui fins que no demani la concessió de la corresponent llicència d'obres.

13/01/1889: Acorden limitar els actes de la Festa Major a les celebracions religioses a causa de la penúria general.

13/01/1889: Nomenen el secretari per anar a recollir els documents del cens de població a la Junta Provincial del Cens de Població.

13/01/1889: Informen de la instrucció de l'acta d'allistament del reemplaç de l'exèrcit.

20/01/1889: Acorden formar les llistes del cens electoral per a les eleccions municipals.

26/01/1889: Acorden els mitjans per al pagament de les quotes de consums i sal per a l'any 1884-1889.

26/01/1889: Aproven les llistes del cens electoral a eleccions al Senat.

26/01/1889: Informen d'una instància presentada per Francesc Victoriano José queixant-se del dictamen que l'obliga a tancar portes i finestres. Acorden suspendre l'execució del tancament a l'espera d'un dictamen per part de la superioritat.

27/01/1889: Aproven les llistes del cens electoral per a les eleccions municipals. Se n'adjunta el llistat.

09/02/1889: Llegeixen una instància presentada per Adolf Gil Martí demanant la reparació de les fuites d'aigua a la Font del Garrot. Acorden desestimar-la.

09/02/1889: Nomenen dos talladors per mesurar els mossos del reemplaç.

09/02/1889: Acorden la renovació de la Junta Pericial.

09/02/1889: Acorden anunciar l'obligació de declarar les modificacions en el patrimoni.

09/02/1889: Acorden demanar l'enderrocament d'unes obres particulars pel fet de no haver demanat el corresponent permís.

16/02/1889: Dictaminen reclamacions a les llistes del cens electoral.

23/02/1889: Informen d'una instància presentada per Antoni de Magriñá i de Surier demanant certificacions d'uns béns.

23/02/1889: Acorden reclamar el sulfat de coure i aparells pulveritzadors per combatre el mildeu.

23/02/1889: Nomenen una comissió per elaborar el projecte de pressupost municipal.

09/03/1889: Dictaminen reclamacions al repartiment de consums.

23/03/1889: Informen d'una comunicació del governador civil del 21 de març ratificant l'acord de l'Ajuntament desestimant el recurs d'alçada presentat per varis electors a les llistes electorals.

23/03/1889: Informen d'una comunicació del governador civil del 20 de març sobre el recurs presentant per Francesc Victoriano José.

23/03/1889: Informen d'una comunicació de la Direcció d'Instrucció Pública del 14 de febrer de concessió d'una biblioteca a l'escola pública de nens.

23/03/1889: Informen d'una comunicació de l'Administració de Contribucions de la Província del 15 de març nomenant la Junta Pericial de Constantí.

23/03/1889: Acorden ordenar Antoni Coll Torrabadell el tancament d'unes finestres d'una casa.

23/03/1889: Acorden celebrar les sessions els diumenges a les 11 h.

24/03/1889: Aproven el projecte de pressupost addicional per a l'any 1888-1889. Acorden exposar-lo al públic.

01/04/1889: Informen d'una comunicació de del governador civil del 30 de març ordenant la suspensió del procediment contra Francesc Victoriano José. Acorden complir-la.

07/04/1889: Informen del repartiment de contribucions de consums. Acorden convocar la Junta Municipal per aprovar-lo.

07/04/1889: Informen d'una comunicació del governador civil del 28 de març demanant els documents en relació l'expedient per l'afer de les aigües de la mina del Garrot, al carrer de la Peixateria. Acorden complir-la.

07/04/1889: Dictaminen reclamacions al repartiment de les contribucions.

07/04/1889: Informen del deute en el pagament a la subscripció de la Gazeta de Madrid. Acorden pagar-lo.

07/04/1889: Acorden convocar una reunió amb els majors contribuents per acordar els mitjans per cobrir les quotes i els recàrrecs de consums.

12/04/1889: Reunió de l'Ajuntament i Junta Municipal. Aproven el pressupost municipal addicional per a l'any 1888-1889.

14/04/1889: Informen d'una circular del governador civil publicada al BOP número 86 sobre les eleccions parcials a diputats provincials.

14/04/1889: Informen d'una circular del governador civil publicada al BOP número 87 sobre els arbitris municipals. Acorden complir-la.

14/04/1889: Informen d'una instància presentada per Martí Vallès Marsal demanant permís per tancar un pati al carrer de sant Pere. Acorden autoritzar-la.

20/04/1889: Informen de la mort del conseller Joan Coll Gavaldà. Acorden anar a l'enterrament.

22/04/1889: Reunió de l'Ajuntament i Junta Municipal d'Associats. Acorden els mitjans per cobrir l'encapçalament de consums i cereals corresponent a l'any 1889-1890.

28/04/1889: Informen d'una Reial Ordre del 10 d'abril publicada al BOP número 92 sobre la facultat de l'Ajuntament per autoritzar la matança del porc. Acorden complir-la.

28/04/1889: Informen d'una instància presentada per Josep Martorell Nolla demanant permís per recompondre el teulat de la seva casa al c. Major número 5. Acorden autoritzar-la.

28/04/1889: Informen d'una instància presentada per Pere Gavaldà Maduell demanant permís per reformar la casa del carrer de la Font. Acorden autoritzar-la.

05/05/1889: Informen d'una circular del governador civil publicada al BOP número 109, 110 i 111 amb disposicions per a les eleccions municipals. Acorden complir-les.

05/05/1889: Acorden l'exposició pública del padró de l'impost de cèdules personals.

06/05/1889: Aproven el projecte de pressupost municipal i la seva exposició pública.

12/05/1889: Reunió de l'Ajuntament i majors contribuents. Acorden els mitjans per cobrir el dèficit del pressupost municipal.

12/05/1889: Acorden l'expedient d'arrendament de l'aigua sobrant de les fonts de S. Pere i del Garrot.

22/05/1889: Informen d'una instància presentada per Joan Ferré Curull i Magí Golorons Ferré demanant que l'Ajuntament clausuri els aprofitaments de les aigües sobrants de la Font del Garrot per part de persones que no les hagin arrendat. Acorden autoritzar-la.

22/05/1889: Reunió de l'Ajuntament i Junta Municipal d'Associats. Aproven el pressupost definitiu per a l'any 1889-1890. S'inclou un extracte del pressupost.

26/05/1889: Informen d'una comunicació de la Diputació Provincial sobre la revisió dels reemplaços. Acorden complir-la.

26/05/1889: Informen d'una instància presentada per Isidre Font Saperas demanant permís per fer obres en una casa del c. Major número 73. Acorden autoritzar-la.

05/06/1889: Reunió de l'Ajuntament i Junta Municipal d'Associats. Acorden els mitjans per cobrir l'encapçalament de consums, cereals i sal per a l'any 1889-1890.

16/06/1889: Informen d'una instància presentada per Maria Ribalt Maduell demanant permís per fer unes obres a la casa del carrer del Mig número 34. Acorden autoritzar-la.

16/06/1889: Informen d'una instància presentada per Josep Roig Bové demanant permís per fer unes obres a la casa de la plaça de la Victòria. Acorden autoritzar-la.

16/06/1889: Informen d'una instància presentada per Antònia Ballester de Guansé, veïna de Tarragona, denunciant l'estat ruïnós de l'església del mas de Sant Ramon. Acorden demanar un peritatge a l'arquitecte Ramon Salas.

16/06/1889: Acorden fixar les bases de l'arrendament dels drets assenyalats a les espècies de consums.

23/06/1889: Informen d'una comunicació de la Caixa de reclutes de Tarragona reclamant uns diners. Acorden pagar-los.

23/06/1889: Informen de les obres de construcció de l'escorxador públic. Acorden formar el plec de condicions i les ordenances.

23/06/1889: Informen del dictamen tècnic sobre l'estat de l'església del mas de sant Ramon. Acorden posar un anunci per tal que els propietaris la reparin sinó la faran enderrocar.

23/06/1889: Acorden l'exposició pública del padró general de veïns.

07/07/1889: Aproven els comptes municipals dels anys 1886-1887 i 1887-1888. Acorden exposar-los al públic.

07/07/1889: Aproven el padró general de veïns.

14/07/1889: Informen d'haver rebut el pressupost amb dues modificacions ordenades pel governador civil. Acorden complir-les.

14/07/1889: Acorden reduir les celebracions de la Festa Major a la participació en els oficis religiosos.

14/07/1889: Acorden convocar una reunió amb els majors contribuents per arranjar el camí de La Selva, el que va fins al mas de Sant Ramon.

21/07/1889: Informen d'una circular de l'Administració d'Impostos i Propietats de la Província, publicada al BOP número 166, augmentant l'encapçalament de consums. Acorden convocar una reunió amb la Junta Municipal d'Associats.

21/07/1889: Informen de la voluntat de la Junta de l'Hospital per fer obres a l'edifici perquè s'hi puguin instal·lar les Germanetes Terciàries Descalces del Carme. Acorden autoritzar les obres i la instal·lació de les Germanes durant 10 anys.

21/07/1889: Informen d'una instància presentada per Francesc Sotorra i altres queixant-se de l'ordre de demolició de l'església de Sant Ramon. Acorden concedir quinze dies per a la seva reparació sinó ordenaran que sigui enderrocada.

21/07/1889: Reunió de l'Ajuntament i Majors Contribuents. Acorden els mitjans per cobrir l'augment de l'encapçalament de consums.

21/07/1889: Reunió de l'Ajuntament i Majors Contribuents. Acorden els mitjans per finançar les obres de la carretera fins al mas de Sant Ramon..

25/07/1889: Acorden convocar el sorteig per a la Junta Municipal.

30/07/1889: Acorden determinar els gremis que han de formar l'encapçalament de consums.

04/08/1889: Reunió de l'Ajuntament i els pagesos del sector dels vins. Sortegen els pagesos que faran l'encapçalament gremial voluntari.

11/08/1889: Informen d'una comunicació del governador civil número 177 desestimant el recurs promogut per Adolf Gil i Joan Gavaldà contra l'acord de l'Ajuntament en relació les aigües sobrants de la Font d'en Garrot.

11/08/1889: Informen d'una comunicació de l'Administració de Contribucions de la Província de 10 d'agost d'aprovació del repartiment de la contribució territorial. Acorden arxivar-lo.

11/08/1889: Informen d'una instància presentada per Josep Martorell apel·lant a l'ordre d'enderrocament de l'església de Sant Ramon. Acorden enviar-la al governador civil.

11/08/1889: Dictaminen reclamacions al repartiment de consums.

11/08/1889: Acorden convocar una reunió amb els majors contribuents per examinar les partides fallides de la contribució territorial.

11/08/1889: Acorden la formació de les llistes del cens electoral municipal.

11/08/1889: Acorden la destitució de l'agent recaptador d'arbitris municipals i consums, Miquel Reig Masó, i substituir-lo per Josep M. Bové Domènech.

15/08/1889: Nomenen la Junta Municipal d'Associats.

18/08/1889: Acorden modificar la concessió d'ús de l'Hospital a les Germanes Terciàries Descalces, que serà de 20 anys en lloc de 10.

25/08/1889: Aquesta acta està incompleta però molt probablement es refereix a l'aprovació de la llista del cens electoral, que s'inclou al llibre d'actes.

08/09/1889: Falta l'inici de l'acta. Acorden reclamar la fiança a l'agent recaptador de consums.

15/09/1889: No se celebra la sessió per manca d'assistència del nombre suficient de consellers.

18/09/1889: Nomenen el dipositari municipal, Josep M. Bové Domènech, per anar a la Delegació d'Hisenda a recollir uns diners.

18/09/1889: Informen d'un edicte de la Delegació d'Hisenda publicada al BOP del 6 de setembre sobre una petició de Francescc Victoriano José de percebre una parcel·la sobrants de la nova alineació de la plaça del Castell. Acorden informar-la desfavorablement.

18/09/1889: Acorden l'exposició pública de les llistes ultimades del cens electoral municipal.

29/09/1889: Reunió de l'Ajuntament i Junta Municipal. Acorden correccions en els arbitris extraordinaris sobre les espècies de consums no gravades pel tresor, per cobrir el dèficit del pressupost.

06/10/1889: Informen que el repartiment de consums ha estat aprovat pel governador civil.

06/10/1889: Nomenen la comissió per efectuar l'afitament del terme.

06/10/1889: Nomenen Josep Maria Bové Domènech comissionat per cobrir uns diners a la Delegació d'Hisenda.

06/10/1889: Informen de la recaptació cobrada del 1r trimestre de consums. Acorden quedar-ne assabentats.

06/10/1889: Informen del nombre d'animals morts a l'escorxador.

13/10/1889: Aproven les llistes del cens electoral municipal.

17/11/1889: Informen d'una circular del governador civil publicada al BOP número 268 i 270 sobre les eleccions municipals del dia 1 de desembre. Acorden complir-la.

17/11/1889: Acorden pagar les despeses de cobriment del rentador públic a càrrec del capítol d'imprevistos.

08/12/1889: Acorden efectuar l'afitament del poble amb Tarragona i Reus.

08/12/1889: Acorden efectuar el lliurament a la Caixa militar de Tarragona dels mossos del reemplaç el proper diumenge.

08/12/1889: Acorden convocar la Junta Pericial per acordar les altes i baixes de la riquesa rústica, urbana i pecuària.

22/12/1889: Nomenen Josep M. Bové Domènech comissionat per cobrar uns diners a la Delegació d'Hisenda de la Província.

30/12/1889: Informen d'un ofici del governador civil de 27 de desembre traslladant una resolució de la Comissió Provincial desestimant algunes peticions perquè fossin anul·lades les eleccions celebrades a Constantí el dia 1.

30/12/1889: Acorden la formació de les llistes dels cens electoral per a les eleccions a compromissaris al Senat.

30/12/1889: Informen del dictamen d'una comissió de l'Ajuntament sobre l'afer de l'alineament de la plaça del Castell. Acorden complir-lo.