Biblioteca Digital sobre Constantí

Arxius i documentació

Arxiu Municipal de Constantí: "El patrimoni documental". Documents de Constantí, Ajuntament de Constantí, Tarragona 2008, 2p. 

Arxiu Municipal de Constantí: "El fons del Dr. Aleu". Documents de Constantí, Ajuntament de Constantí, Tarragona 2009, 2p. 

Arxiu Municipal de Constantí: "El fons de la parròquia de Sant Feliu". Documents de Constantí, Ajuntament de Constantí, Tarragona 2010, 2p. 

Bergada, Ramon: Goigs a llaor de Sant Feliu: mártir africà: patró de la vila de Constantí de l'Arquesbisbat de Tarragona (Tarragonés) / text Ramón Bergada ; melodia Josep Moragas, perv. ; dibuix Jeroni Giralt. Altés (Col.lecció Torrell de Reus, 1148), Barcelona 1981.

Ciro Bayo Segurola: "Libro duodécimo. De Tarraco a Barcino", Estudis de Constantí, 7. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1991, pp. 71-90.

Arxiu Municipal de Constantí: "Constantí. Digitalitzen les actes del ple de l'Ajuntament", El Racó de l'Arxiu, 14. Arxiu Històric Municipal de Constantí, Constantí 2005, p. 2.

Constantí. Jurats: Memoriale in favorem ivratorvm & Vniversitatis villae de Constanti, contra Honofrivm Vidal mercatorem ciuitatis Tarraconae. [Iacobus Martí], 1631.

Constantí, "un poble de cine". Parròquia de Sant Feliu Màrtir de Constantí, Constantí 2008. 2 DVD recopilatoris amb filmacions familiars antigues de festes populars i religioses, entre els anys 1960 i 1981.

Copia de vna carta escrita a esta ciutat desde la campanya de Constanti à 5 de iuliol 1641 del que ha succehit en dita campanya desde 30 de iuny fins als fins [sic] dit dia : y de la armada de mar y en particular la sentencia que lo excelentissim de la Mota ha manat fer de sinch francesos. Estampa de Iaume Romeu, Barcelona 1641, 4 f.

Duque del Parque [D. Diego Cañas y Portocarrero] a los españoles imparciales y amantes de la verdad [justificando la destitución de D. Pedro Cortés, Comandante General de la Costa de Granada, restituído posteriormente a su puesto por la Secretaría de Estado y del Despacho de la Guerra: Cuartel General de Constanti, 15 de agosto de 1813]. El Imp. de Mariano Miedes, Zaragoza 1813.

Estivill, Josep: "Constantí fa cent anys. Propostes de recerca des de l'Arxiu Municipal", El Racó de l'Arxiu, núm. 10, p. 4; núm. 11, p. 4; núm. 12, p. 4. Arxiu Històric Municipal de Constantí, Constantí 2004.

Estivill, Josep: "Internet per a historiadors. Guia de recursos", Estudis de Constantí, 21. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2005, pp. 107-117.

Estivill, Josep: "La laboriosa (de)construcció de l'Arxiu Municipal de Constantí". Arxiu Històric de Tarragona. Butlletí informatiu, núm. 11, juliol 2008, pp.  12-14.

Facti et iuris allegatio pro coniugibus Vidals, agricolis mansi termini de Constanti archidioecesis Tarrachonae, contra Raymundum Torrents, agricolam, et Catharinam Virgili, villae Siluae archidioecesis Tarraconae : coram nobili don Narciso de Anglasell ... : scriba Raymundi Congost not.[Grymozachs V.I.D.], 1676

Franquès Gil, Montserrat (a cura de): "Noticias de la villa de Constantí en el Campo de Tarragona", Estudis de Constantí, 4. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1988, pp. 95-116.

Grau i Pujol, Josep M.: "L'actuació d'un notari tarragoní a Lleida i Constantí. Un exemple de dispersió documental", El Racó de l'Arxiu, 13. Arxiu Històric Municipal de Constantí, Constantí 2005, pp. 4-5 

Grau, Josep M. T.: "Referències sobre Constantí en dos arxius de Reus", El Racó de l'Arxiu, 20. Arxiu Històric Municipal de Constantí, 2006, pp. 11-12.

Morera, E.: Tarragona antigua y moderna. Tarragona 1894.

"Ordenances de la 'Comunidad de Regantes de la Acequia de los Molinos del Rio Francolí de Tarragona' (1905)" Estudis de Constantí, 6. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1990, pp. 63-95.

Perea, Eugeni: "Els 'Estudis de constantí': vint anys d'història", El Racó de l'Arxiu, 17. Arxiu Històric Municipal de Constantí, Constantí 2005, pp. 10-12. 

Ramon, Magi: A la famosa victoria que han alcansada dels enemichs los tercios de infanteria y caualleria catalana y francesa, en lo siti de Tarragona à 10 de iuny, any 1641 ; compost per Magi Ramon, soldat de Constanti. Barcelona 1641

Relacio verdadera de la sumptuosa festivitat que ses feta en lo dia del Corpus de Christo, à trenta de maig mil siscents quaranta hu en lo camp que en Costanti se te, contra lo enemich, per los señors diputat militar y conseller en orde terç de la ciutat de Barcelona. Gabriel Nogués, Barcelona 1641.

Relacion de todo lo que ha passado en la entrada que ha hecho el marques de Aytona con su exercito à Cataluña, y su retirada à Lerida : con el segundo sitio de la villa y castillo de Constantin, por don Francisco de Totauila, y su retirada à Tarragona. Barcelona 1647.

Ricomà Vendrell, F. Xavier: "Inventari de l'antic Arxiu Parroquial de Constantí Estudis de Constantí, 3. Ajuntament de Constantí, 1987, pp. 69-80.

Satisfaccion por Miguel Carrera, boticario de Constanti, contra Joseph Gual, marinero de la ciudad de Matarò, a la duda de palabra dada por la Real Audiencia y sala del noble señor Don Igancio de Rius ... : escrivano Thomàs Guasquí i Brull... ; [Farraz]. , Barcelona 1734.

"Sindicat de Treballadors de Constantí, El. Un exemple d'expedient d'associació", dins M. Isabel Miró, Judit Morlanes i Ricard Ibarra: Viatge per l’associacionisme al Camp de Tarragona en temps de la II República (1931-1939). Arxiu Històric de Tarragona (Materials didàctics de l’Arxiu Històric de Tarragona, 3), Tarragona 2006 p. 19-22. 

Solé, Rafael: "El Sindicat Agrícola de Constantí recupera el seu patrimoni", El Racó de l'Arxiu, 15. Arxiu Històric Municipal de Constantí, Constantí 2005 p. 6. 

Tapies, Francesc: Goigs a llaor de Sant Sebastià Màrtir, Co-patró de la vila de Constantí: tex antic / revisat per Josep Mª Ferré ; música, Francesc Tàpies ; dibuix, Josep Balañà i Pallarés. Parròquia de Constantí (Gogistes Tarragonins; núm. 31), Constantí 1983

"Testament en nom de la gresca (1934)", Estudis de Constantí Estudis de Constantí, 5. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1989, pp. 169-173.