Què és Linux Catalunya?
Membres de la comunitat
Projectes
Normes del canal
Ajuda als usuaris
Enllaços del Linux
Xerrades
Debats
Linunotícies
Entrevistes
La història del Linux
Els 10 anys del Linux
Linux vs Windows
Entorns del Linux
Distribucions del Linux
El Linux de cara el futur
Diferències entre EXT2 i FAT32
Estructura de directoris
Instal·lació del Linux
Creació de particions
Creació de particions (MS-DOS)
Execució del Linux
Montatge d'unitats
Execució d'entorns
Instal·lació de programes
Diversió amb el Linux
El Linux domèstic
Configuració general del Linux
Creació d'usuaris nous
Configuració del KDM
Recompilació del kernel
Connecta el Linux a Internet
Servidor proxy-cache
Ordres bàsiques
Crea un disc d'inici
Comparteix Windows-Linux
Configura servidor proxy
Webmin: administració web
Creació d'àlies a màquines
Canal #Linux_Catalunya
Web Linux Catalunya
Estadístiques canal
Estadístiques de la web
Fòrum del Linux
Ordres bàsiques del terminal del Linux
 

Ordres

En aquest apartat s'inclouen les comandes més útils que com a administradors de
proxys-linux podreu fer servir per a gestionar el vostre servidor. En aquest manual
trobareu també comandes per optimitzar-lo.
Sempre podeu aprofondir més en una comanda amb 'man nom_de_comanda'.

Ordres                                Descripció
 

ls
ls -l
ls -la
cd nom_directori
more nom_fitxer
ls -la | more
mv arxiu nova_destinació
rm arxiu o directori
cp arxiu arxiu/directori
tail nom_arxiu
tail -f nom_fitxer
head nom_fitxer
mkdir nom_directori
rmdir nom_directori
chmod xxx nom_fitxer
chown usuari fitxer/dir
chgrp usuari fitxer/dir
ps -ef
kill -x(de 0 a 9) PID
mount
mount /dev/fd0 /mnt/floppy
mount /mnt/cdrom
umount
hostname
fsck
init 0
init 6
compress/uncompress
gunzip nom_arxiu.gz
tar xvf fitxer.tar
top
find / -name nom -print
pwd
grep patró nom_arxiu
ps -ef | grep netscape
date
cal
clear
who
whoami
finger
su
su nom_usuari
fdisk
setup
rpm -i nom_paquet
startx
Ctrl+Alt+F2
Alt+F'x'
make config
make xconfig
ifconfig -a
dump/restore
./comanda
   Llistat de fitxers d'un directori concret
   Llista fitxers amb descripció
   Llista fitxers inclosos els ocults de sistema
   Canvia de directori (cd ..  va al directori superior)
   Mostra el contingut d'un fitxer de forma paginada
   Pots paginar una comanda de llarga visualització
   Mou i reanomena un arxiu a nou fitxer o directori
   Esborra arxius o directoris (veure paràmetres)
   Copia un fitxer a un altre arxiu/direrctori
   Mostra les últimes línies d'un fitxer de forma estàtica
   Mostra les últimes línies de manera dinàmica
   Mostra les primeres línies d'un fitxer
   Crea un directori
   Esborra un directori
   Canvia els permisos d'un fitxer o directori (veure man)
   Canvia el propietari d'un fitxer o dir. a un nou usuari
   Canvia el grup (-R ho fa recusrivament al directori)
   Mostra un llistat dels processos actius
   Elimina un procés via nº PID que l'identifica
   Veus el llistat de dispositius muntats
   Muntatge de la disquetera
   Punt de muntatge del cdrom
   Desmunta els punts de muntatge anteriors
   Visualitza el nom de la màquina
   Escaneja el disc
   Apaga la màquina de manera correcta
   Reinicia la màquina
   Comandes de compressió d'arxius  " .Z"
   Descompressió d'arxius " .gz"
   Desempaquetat d'arxius  " .tar"
   Llista processos amb dades de CPU 
   Cerca un fitxer des del directori  /  i el visualitza
   Visualitza el directori on ens trobem
   Filtra en base a un patró dins d'un arxiu
   La comanda ps és filtrada per fer després el grep
   Dóna la data de sistema
   Mostra el calendari del mes actual
   Neteja la terminal de treball
   Informa dels usuaris connectats
   M'informa de qui sóc
   Usuaris connectats amb més informació que el 'who'
   Entro a la sessió com a root (necessitaré passwd)
   Estant com a root puc entrar com un altre usuari
   Gestió de particions ('m' = menú de comandes)
   Configuració gràfica de dispositius
   Instal·lació de paquets RedHat
   Arrencada de l'entorn gràfic
   Sortir de l'entron gràfic a una terminal
   Commutar entre terminals
   Configuració del Kernel
   Entorn gràfic de configuració del Kernel
   Informació de les interfícies de xarxa
   Còpies de seguretat i recuperació de les mateixes
   Executa una comanda si no tens path al directori

Manteniment i Administració

/etc/rc.d/init.d/proxy start (posa en marxa el proxy. Amb stop pares el servei)
/etc/rc.d/init.d/httpd restart (reinicia el Web al servidor-proxy)
tail -f /usr/local/squid/logs/access.log (printa en pantalla les peticions dels clients)
cp /dev/null /usr/local/squid/logs/access.log (buida el contingut d'un fitxer)
crontab -e (edita la planificació d'una tasca-[veure man del crontab])
crontab -l (llistat de totes les tasques programades)
 

Font: XTEC

 


 
Torna a la pàgina principal