DOCUMENTS1

                  
DIA DE LA DONA TREBALLADORA. 8 DE MARÇ


EDUCACIÓ INFANTIL: P-3, P-4,i P-5. TEMA: Dia 8 de març (diada de la Dona Treballadora) OBJECTIU: Adonar-se'n de que totes les persones poden tenir les mateixes possibilitats. VALORS: Autoconcepte, igualtat, riquesa de la diversitat. RECURSOS: Jocs i contes. PROPOSTA DIDÀCTICA: És molt important que anem treballant amb els nens el seu autoconcepte, de manera que ells puguin arribar a acceptar-se tal com són i a acceptar els altres, així podrem treballar les seves actituds envers les diferents potencialitats de cada persona. Podem fer: - Observació d'un mateix (davant d'un mirall). - Observació dels altres. - Comparació entre "jo i els altres". - Coneixement de les diferències a través del joc: Jocs: 1- Amb els ulls tapats un/a nen/a ha de reconèixer, mitjançant el tacte, un/a altre/a company/a. 2- Amb els ulls tapats un/a nen/a ha de reconèixer un/a company/a per la seva veu. - Fer-los adonar que tots podem: menjar, saltar, riure, córrer, plorar,... - Joc dels oficis: P-3: Proporcionar-los diferents eines que simbolitzin oficis: escombres, martells,... i aparellar-hi les fotografies o imatges corresponents. Els donarem la consigna de que quan soni la música han d'anar a buscar l'eina que simbolitzi l'ofici que més els agradi. Repetirem el joc 2 o 3 vegades dient-los que cada cop han d'escollir un ofici diferent. P-4: Els mostrarem fotos o imatges de diferents oficis i cada cop que soni la música n'han d'escollir per simbolitzar un de diferent. P-5: Els nens diran noms d'oficis i després n'han d'anar escollint un de diferent cada vegada que soni la música i simbolitzar-lo mentre dura la música.


PER UNA BONA CONVIVÈNCIA ENTRE ELS NENS I LES NENES. (Proposta didàctica per al Cicle Superior d'Educació Primària). Activitat I: Escriure noms de personatges que es coneguin o recordin, tant de l'actualitat com del llarg de la història i anotar-los en una cartolina en funció de: Homes/Dones Reflexió: - De quin sexe es recorden més personatges? - Per què són famoses les dones de la llista? - Què et sembla que feien les dones mentre els homes feien les guerres, construïen les piràmides o conquerien Amèrica? Activitat II: - Fes un estudi sobre la presència de l'home o de la dona als diaris. - Retalla totes aquelles fotografies o títols en què es mencioni o pareixin expressament homes o dones i enganxa-ho tot en un mural: DIARI DEL SEGLE XX Secció esportiva. Secció cultura/societat Secció Política Dona: Home: Reflexió: Podeu comentar els resultats del mural i treure'n conclusions. Activitat III: Dividir la classe en 2 grups. Un grup anotarà les imatges de dones que apareixen en el llibre de Socials. L'altre grup ho farà amb les dones. Anotar-ho tot al mural. LLIBRE DE TEXT DE SOCIALS. IMATGES ACTIVITAT DONES HOMES Reflexió: . Quantes imatges de dones apareixen? . Quina activitat estan realitzant? . Quantes imatges d'homes i surten? . Què fan? PROCEDIMENTS: A) Continguts: - Detecció i anàlisi de fets viscuts o coneguts relacionats amb la igualtat/discriminació entre home i dona en què s'expressa la presència o absència d'algun dels valors o drets fonamentals. - Reflexió i diàleg sobre la realitat històrica i actual de la igualtat/discriminació home/dona, establint criteris que orientin el comportament. - Anàlisi crítica de les formes de vida, costums, hàbits i normes. B) Objectius: - Analitzar sobre els fets viscuts o coneguts pels alumnes. - Valorar la diversitat com un fet positiu. - Relacionar les normes d'ús social amb els valors fonamentals. FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS. A) Continguts: - Significat dels termes amb què s'expressen els valors fonamentals relacionats més estretament amb la igualtat entre homes i dones: igualtat, respecte, justícia... - Concreció d'aquests valors en persones, fets i declaracions. - Coneixement de les diferències existents entre homes i dones, tant en la nostra cultura com en d'altres. B) Objectius: - Reconèixer el significat dels termes justícia, igualtat, respecte, ..., pel que fa a la realitat històrica i actual de manca d'igualtat entre homes i dones. - Identificar alguna persona de l'entorn immediat o llunyà que exemplifiqui amb la seva conducta el treball per aconseguir una igualtat real i justa entre homes i dones. - Conèixer i entendre els aspectes més fonamentals de la Declaració dels Drets Humans i la seva relació amb el tema. ACTITUDS NORMES I VALORS: A) Continguts. - Adequació dels hàbits de raonar i dialogar. - Valoració dels propis comportaments i opinions a la llum dels valors universals. C) Objectius: - Valorar i contrastar les pròpies opinions i comportaments sobre la igualtat entre homes i dones en relació amb els valors fonamentals. - Acostumar-se a pensar i dialogar sobre fets que incideixen tant en aspectes quotidians i propers com en realitats d'un àmbit més general. RECURSOS: Diaris i llibre de text de Socials. MATERIAL: Folis, cartolines, retoladors, tisores, pegament. * Aquestes activitats són del llibre: Taller d'educació no sexista. Creu Roja Joventut.

TEMA. La discriminació de la dona. Problema de la Humanitat. NIVELLS. Setè i vuitè d'EGB. TEMPORALITZACIÓ. Tres sessions d'una hora. FASES DEL TREBALL. Repartim el text. L'alumnat el llegeix i situa en un mapa físic Aràbia Saudí. El comenten en petit grup. Cadascun dels grups posa en comú les seves conclusions. Tot l'alumnat ha anat anotant les diferents conclusions per tal de reflexionar-hi i de poder fer-ne un exhaustiu comentari escrit a casa, en el qual intenten encabir-hi també la possible projecció del tema estudiat en la seva vida quotidiana, en el seu entorn general. Després tot això es torna a posar en comú a la classe. Es revisa el material que han portat sobre el tema, que, posteriorment, s'utilitzarà per a fer exposicions, per a justificar argumentacions, si cal, així com per a preparar murals individuals i/o col.lectius que, més endavant, es penjaran per l'escola. REFORMA. OBJECTIUS ESPECÍFICS. Observar les funcions socials i els valors que s'atribueixen a cada sexe, concretament en el període de l'adolescència. Analitzar els prejudicis sobre els quals es fonamenten determinats condicionaments socials. Prendre consciència de les influències negatives i sexistes que rebem de l'entorn i d'una forma especial de la televisió. Desenvolupar unes pautes de comportament a partir de la plena igualtat. CONTINGUTS. FETS. 1.- Un problema de la Humanitat que posa en perill la convivència. La discriminació de la dona en el treball, en el món de la política,... 2.- Les causes i els interessos que mouen la societat de consum per mostrar la dona com a objecte de plaer. 3.- La conscienciació de la necessitat de fer una lectura crítica dels fets i de les informacions,sempre que calgui. PROCEDIMENTS. 1.- Detectar i reflexionar sobre situacions de la realitat propera a l'alumnat i buscar-hi solucions. 2.- Utilitzar els diferents mitjans de comunicació; comparar diversos tipus d'informació. 3.- Reflexionar sobre la pròpia manera d'actuar. ACTITUDS, VALORS I NORMES. 1.- Confiança en un mateix i en les seves possibilitats. 2.- Confiança en els altres i en les seves possibilitats. 3.- Reconeixement de les diferències i semblances d'uns amb els altres. 4.- Acceptació de les diferències de tipus sexual. 5.- Interès per la dignitat de la persona i per la convivència.

TEMA:Celebració del dia de la dona treballadora: 8 de març NIVELL: Cicle Inicial OBJECTIUS: .Observar els jocs que els alumnes empren al pati. .Reflexionar sobre els jocs entre nens i nenes. .Adonar-se que qualsevol joc és adequat per a jugar-hi tots els alumnes. .Respectar els jocs dels companys. VALORS: .Igualtat entre el nen i la nena a l'hora d'escollir un joc,... .Respecte pel joc dels companys. ACTIVITATS: .Observació dels jocs en què participa cadascú al pati. Després de la classe, cada alumne, de forma individual, omplirà la seva fitxa. .Al final de la setmana tots els alumnes, juntament amb el mestre/a elaboraran la fitxa estadística sobre els jocs dels nens i nenes de la classe. .Diàleg sobre els resultats. RECURSOS: .1) Fitxa estadística individual sobre el propi joc. .2) Fitxa estadística individual sobre ell propi joc juntament amb els jocs de la resta dels alumnes. TEMPORALITZACIÓ: Una setmana. AVALUACIÓ:
TORNAR AL MENÚ ANTERIOR